| Bookmark and Share

NJOFTIME MBI VENDIMMARRJEN E GJYKATËS KUSHTETUESE GJATË MUAJIT KORRIK 2023

Vendimi përfundimtar do të publikohet në faqen zyrtare të Gjykatës, si dhe do u dërgohet palëve në proces, i arsyetuar brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nga Rregullorja për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese.

Nr. Kërkues Nr/date
regjistri themeltar
Objekti Data e
vendimmarrjes
Dispozitivi
1. Ndricim Balla Nr.7 (N) 2022, datë 15.11.2022 të Regjistrit Themeltar 1. Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr.00-2022-891 (104), datë 01.04.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë me trup tjetër gjykues. 2.Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e R.SH të paragrafit 3 të nenit 437 të K.Pr.P. 3. Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të paragrafit 2 të nenit 443 të K.Pr.P. 12 Korrik, 2023 Rrëzimin e kërkesës.
2. Shoqeria “Arseni” sh.p.k. Nr.15 (Sh) 2022, datë 20.07.2023 të Regjistrit Themeltar. Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-464 (111), datë 21.03.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë. 07 Korrik, 2023 1.Pranimin e kërkesës. 2.Shfuqizimin e vendimit nr. 00-2022-464 (111), datë 21.03.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. 3.Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lar

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.