| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Maj 2023

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. 28 deputetë të Kuvendit të Shqipërisë (jo më pak se 1/5 e deputetëve), seancë plenare publike Këshilli i Ministrave “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Shqipërisë i vendimit nr. 589, datë 7.9.2022 të Këshilli të Ministrave “Për rregullat dhe procedurat për konfiskimin për interes publik të objekteve të ndërtuara pa leje, për qëllim fitimi”. 29 Maj, 2023 12:00
2. Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm seancë plenare mbi bazë dokumentesh Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Prokuroria e Përgjithshme “Shfuqizimi i nenit 11, pika 4 të Ligjit nr. 9754, datë 14.06.2007 “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë”, si dispozitë që bie në kundërshtim me parimet kushtetuese të barazisë përpara ligjit, të drejtësisë në caktimin e dënimit.”. 29 Maj, 2023 10:00
3. Trojan Pavllovski, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Administratës Publike “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2022-1029(210), datë 26.05.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.”. 26 Maj, 2023 12:00
4. Shpresa Kekezi, Terri Kekezi, Bledar Lasku, Donika Shkurti, Roland Shkurti, Leandro Shkurti, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Shoqëria “MURATAJ”, Rezarta Ngjela (Kekezi), Veronika Shani, Meri Konomi, Aleksandra Lasku, Kostandin Lasku, Ingrid Lasku, Jani Shkurti, Dhimitër Shkurti “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 00-2022-759, datë 28.03.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, i vendimit nr. 1250, datë 22.10.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i vendimit nr. 2139, datë 20.10.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë.”. 26 Maj, 2023 10:00
5. 28 deputetë të Kuvendit të Shqipërisë (jo më pak se 1/5 e deputetëve), seancë plenare publike Këshilli i Ministrave “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Shqipërisë i vendimit nr. 589, datë 7.9.2022 të Këshilli të Ministrave “Për rregullat dhe procedurat për konfiskimin për interes publik të objekteve të ndërtuara pa leje, për qëllim fitimi”. 02 Maj, 2023 10:00
6. Ndriçim Balla, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Përgjithshme. “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr.00-2022-891 (104), datë 01.04.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë me trup tjetër gjykues. 2. Shfuqizi 30 Maj, 2023 12:00
7. Nazif Spahiu, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Këshilli Ministrave, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellësit Tiranë, Avokatura e Shtetit “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr.00-2022-1435, datë 23.06.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dërgimin për gjykim në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë”. 30 Maj, 2023 10:00
8. Esat Veizaj, Bejaze Veizaj dhe Tefta Veizaj, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Valter Veizaj, Mirka Veizaj, Violeta Veizaj, Pajtim Veizaj, Astrit Veizaj, Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtorisë Vendore Vlorë, Ndreqjen në shkrim të paragrafit 1 të vendimit nr.31, datë 03.11.2022 të Gjykatës Kushtetuese”. 16 Maj, 2023 10:00
9. Banu Kadzadej, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Ministria e Financave dhe Ekonomisë “Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.880, datë 23.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe nr.1130, datë 13.05.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për 18 Maj, 2023 12:00
10. Aleks Liçi, Lefteria Liçi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Telemak Rajdho, Këshilli i Qarkut Gjirokastër “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit me Nr. 11243-00053-00-2018 Regj. Them. dhe Nr. 00-2022-2166 (79) Vendimi, datë 07.03.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në 18 Maj, 2023 10:00
11. Vladimir Mnela, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria Përgjithshme “Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.805(5370), datë 17.11.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, nr.284, datë 23.12.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër si dhe nr.00-2022-577, datë 07.06.2022 të Ko 11 Maj, 2023 12:00
12. Luftim Mezini, Marcela Kërëku (Mezini), seancë plenare mbi bazë dokumentesh Agjencia e Trajtimit të Pronave, Avokatura e Shtetit. “ Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar, i vendimit nr. 21, datë 16.06.2022 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Konstatimin e cenimit të së drejtës për gjykim brenda një afati të arsyeshëm të lidh 11 Maj, 2023 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.