| Bookmark and Share

2-7 Qershor 2008, Vilnius, Lituani

Në Kongresin e XIV të Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Europiane, që u zhvillua në Vilnius të Lituanisë në datat 2-7 Qershor 2008, morën pjesë delegacione nga 39 vendet anëtare – anëtare të plota të Konferencës, një delegacion nga anëtarët e asociuar, mbikqyrës nga shtetet e Europës, Amerikës Qëndrore dhe Jugore. Azisë dhe Afrikës, si dhe të ftuar nga Gjykatat e e Drejtësisë dhe Gjykata e Shkallës së Parë e Komuniteteve Europiane, Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut si dhe Komisioni Europian për Demokracinë përmes Ligjit (“Komisioni i Venecias”).

Në këtë Kongres morën pjesë dhe përfaqësues të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë: Xhezair Zaganjori - Gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese, Sokol Sadushi - Gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese, Brunilda Bara - Drejtore e Drejtorisë së Administratës Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese.

Tema e Kongresit të XIV të Konferencës, – “Probleme të ometimit ligjor në jurisprudencën kushtetuese” – hartuar për problemin e kompetencës së institucioneve të drejtësisë kushtetuese për të diskutuar rreth kushtetutshmërisë së mungesave ligjore.

Lidhur me këtë, vendeve anëtare të Konferencës u ishte shpërndarë më parë një pyetësor, ku, mbi bazën e përgjigjeve të ardhura nga raportet kombëtare të vendeve anëtare, ishte hartuar më pas një raport i përgjithshëm lidhur me ketë problem.

Në raportin e përgjithshëm theksohej se formimi i doktrinës kushtetuese lidhur me mungesat legjislative reflekton një tendencë të përgjithshme të drejtësisë kushtetuese Europiane, që konsiston në forcimin e mbrojtjes së bazave kushtetuese në sistemin ligjor. Në raportin e përgjithshëm theksohej se hetimi dhe konstatimi i ometimit ligjor është një mjet i kontrollit kushtetues, gjë që ndihmon në sigurimin e supremacisë së Kushtetutës, në harmonizimin e sistemit ligjor si dhe në një mbrojtje me të mirë të të drejtave kushtetuese dhe lirive të individit.

Diskutimet e pjesëmarrësve në Kongres treguan për një shumëllojshmëri të praktikës së institucioneve të drejtësisë kushtetuese lidhur me problemet e mungesave ligjore. Shumica e përfaqësuesve të gjykatave kushtetuese që folën gjatë diskutimeve theksuan, se hetimi i ometimeve legjislative është një aspekt i rëndësishëm në sigurimin e kushtetutshmërisë së ligjit.

Objekti i diskutimit të delegacionit shqiptar në këtë konferencë ishte: “Ometimi ligjor si koncept kushtetues në këndvështrimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”.
 
Në takimin e Rrethit të Presidentëve në Kongresin e XIV të Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Europiane u vendos gjithashtu që të pranohej Gjykata e Lartë e Principatës së Monakos si anëtare e plotë e kësaj Konference.

Zhvillimi i Kongresit të XV të Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Europiane u vendos të bëhet në vitin 2011 në Bukuresht (Rumani). Takimi Përgatitor i Rrethit të Presidentëve do të mbahet në javën e parë të Tetorit 2009 në Bukuresht.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.