| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Konferencë Multilaterale, 30 tetor – 2 nëntor 2007

Fondacioni Gjerman IRZ (Fondacioni Gjerman për Bashkëpunimin Ligjor Ndërkombëtar) organizoi në Dubrovnik, Kroaci, në datat 30 tetor – 2 nëntor 2007, Konferencën Multilaterale me temë “E drejta procedurale penale në një Europë që po bashkohet”, e cila këtë vit kishte si qëllim shkëmbimin e përvojave të vendeve të ndryshme të Europës Juglindore lidhur me kuadrin ligjor në fushën e procedurës penale, duke synuar arritjen e standardeve europiane nga vendet që aspirojnë të jenë anëtare të Bashkimit Europian. Në këtë veprimtari, Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë u përfaqësua nga Zoti Xhezair Zaganjori, anëtar i Gjykatës Kushtetuese, dhe Znj. Arta Vorpsi, këshilltare e gjyqtarëve.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.