| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Konferencë ndërkombëtare, Prishtinë, Kosovë

Në datat 25 – 26 nëntor 2010, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese i përbërë nga kryetari i kësaj gjykate, Z.Bashkim Dedja, nga gjyqtarët Z. Sokol Sadushi, Z. Xhezair Zaganjori si dhe Znj. Arta Vorpsi, këshilltare ligjore, ka marrë pjesë në konferencën me temë “Drejtësia kushtetuese në strukturat e ndërkombëtarizuara të qeverisjes në Kosovë dhe më gjerë – Sfida dhe krahasime.”

Kjo konferencë u zhvillua në Prishtinë, Kosovë dhe u organizua nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës në bashkëpunim me Fondacionin gjerman GTZ në kuadër të Projektit për Reformën Ligjore si dhe me Universitetin Justus Liebig të Giessen.

Konferenca u hap me fjalët përshëndetëse të mbajtura nga Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Z. Enver Hasani, Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, Z. Bashkim Dedja si dhe nga Përfaqësuesi i Fondacionit GTZ, Z. Volkmar Theobald.
Më tej, gjatë punimeve të konferencës u mbajtën referate edhe nga gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, Z. Sokol Sadushi i cili referoi mbi temën: “Sfidat aktuale me të cilat përballen gjykatat kushtetuese – rasti shqiptar” dhe Z. Xhezair Zaganjori, i cili referoi lidhur me temën: “Perspektiva krahasuese mbi marrëdhëniet e gjykatave kushtetuese dhe gjykatave të larta të rajonit.”

Dita e dytë e konferencës, e cila u fokusua në temën e marrëdhënieve midis Gjykatave Kushtetuese dhe degëve të tjera të pushtetit në vendet në tranzicion, vazhdoi me referime të tjera nga pjesëmarrësit. Një prej paneleve të diskutimit u drejtua dhe nga këshilltarja e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, Znj. Arta Vorpsi.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.