| Bookmark and Share

Njoftim publik-Keshilltar Ligjor

Në zbatim të nenit 14/a, të ligjit nr. nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar dhe Rregulloren e Brendshme, Gjykata Kushtetuese shpall proçedurat e plotësimit të dy vendeve të lira të punës në pozicionin:

Këshilltar në Njësinë e Shërbimit Ligjor.

Pozicioni më sipër, i ofrohet të gjithë kandidatëve nga brenda dhe jashtë institucionit të Gjykatës Kushtetuese që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për të konkurruar për vendin e punës “Këshilltar Ligjor”.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKET BASHKENGJITUR:


1. Njoftimi zyrtar i plote;
2. Deklarata e pasurise per kandidatet ne institucionet e sistemit te drejtesise;
3. Deklarata per kontrollin e figures;
4. Formulari i Autoritetit te Dosjeve;
5. Formulari i Vetedeklarimit-Autorizimi per institucionin per verifikimin e gjendjes gjyqesore.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.