| Bookmark and Share

Pjesëmarrje e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në takimin online të Rrjetit të Gjykatave Supreme, forum i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, datë 10 Korrik 2020.

Në datën 10 korrik 2020, znj. Elsa Toska, gjyqtare dhe përfaqësuese e Gjykatës Kushtetuese pranë Rrjetit të Gjykatave Supreme (SCN) – forum i GJEDNJ, mori pjesë në takimin e parë online, me temë: “Përshtatja e sistemit të drejtësisë me pandeminë COVID-19 dhe impakti potencial mbi të drejtën për proces të rregullt gjyqësor”.
Pjesëmarrës dhe folës të ndryshëm, përfaqësues nga GJEDNJ dhe nga gjykatat anëtare të SCN, diskutuan mbi hapat proceduralë dhe praktikë të ndërmarra nga GJEDNJ, por edhe nga gjykata të tjera europiane, për t’iu përshtatur kësaj situate të paprecedent si dhe standardeve të aplikueshme sipas nenit 6 të KEDNJ, (procesi i rregullt gjyqësor).
Një nga temat për të cilën pati vëmendje të veçantë ishte organizimi i seancave dëgjimore online, dhe administrimi i drejtësisë në distancë, për t’iu përgjigjur situatës ndaj Covid -19.
Në fund të takimit, ashtu si edhe në takimet e viteve të mëparshme, u konkludua, që ky forum është një platformë komunikimi e rëndësishme, ku gjykatat përmes pjesëmarrësve zhvillojnë dhe përforcojnë dialogun gjyqësor, me qëllim respektimin e standardeve të të drejtave të njeriut në nivel kombëtar, kudo në Europë.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.