| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Dhjetor 2014

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Prokurori i Përgjithshëm (mbi bazë dokumentash) Afërdita Papamihali Interpretimi i vendimit nr.47, datë 11.11.2013 të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, me kërkuese Afërdita Papamihali. 18 Dhjetor, 2014 12:00
2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër (mbi bazë dokumentash) Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Ministria e Drejtësisë, Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimin e togfjalëshit “... dhe në doza të vogla”, në paragrafin e parë të nenit 283 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, si të papajtueshëm me nenin 17/1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. 16 Dhjetor, 2014 10:00
3. 1/5 e Deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë (Anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike) Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave 1) Shpalljen si të papajtueshëm me Kushtetutën të ligjit nr.115/2014 “Për ndarjen administrativo territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”. 2) Pezullimin e ligjit nr.115/2014 “Për ndarjen administrativo territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”. 09 Dhjetor, 2014 10:00
4. Një e Pesta e Deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë (Anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike) Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë Objekti: 1) Shpalljen si të papajtueshëm me Kushtetutën të ligjit nr.101/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, të ndryshuar”. 2) Pezullimin e ligjit nr.101/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, të ndryshuar”. 04 Dhjetor, 2014 10:00
5. Një e Pesta e Deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë (Anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike) Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Shpalljen si të papajtueshëm me Kushtetutën të nenit 2 të ligjit nr.100/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative””. 03 Dhjetor, 2014 10:00
6. Shpresa Kekezi, Teri Kekezi, Bledar Lasku (mbi bazë dokumentash) Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.00-2014-55, datë 22.01.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). 02 Dhjetor, 2014 11:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.