| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Janar 2014

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Një e Pesta e Deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë (Anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike) Këshilli i Ministrave, Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit Shpallja si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.932, datë 30.09.2013 “Për unifikimin e kompetencave të Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar (INUK) në zonat me rëndësi kombëtare dhe në territor”. Pezullimi i vendimit nr.932, datë 30.09.2013 “Për unifikimin e kompetencave të Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar (INUK) në zonat me rëndësi kombëtare dhe në territor”. 29 Janar, 2014 10:00
2. Maliq Maliqi (mbi bazë dokumentash) Komiteti Shqiptar i Birësimit, Zyra e Përmbarimit Tiranë; Studio Përmbarimore “Debit Collection” Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga autoritetet e ngarkuara nga ligji, brenda afatit të arsyeshëm, në kuptim të nenit 42 të Kushtetutës dhe nenit 6/1 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ). 16 Janar, 2014 10:00
3. Rajmond Toptani, Marion Toptani, Edward Toptani (mbi baze dokumentash) Rea Merepeza, AKKP. Shfuqizimi si te papajtueshem me Kushtetuten e Republikes se Shqiperise i vendimit nr. 00-2012-2676, date 21.12.2012 te Kolegjit Civil te Gjykates se Larte. 14 Janar, 2014 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.