| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Shtator 2014

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Dritan Avdyli (mbi bazë dokumentash) Enes Sokoli Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën, i vendimit nr.00-2013-931 (92), datë 05.02.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 25 Shtator, 2014 12:00
2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Shoqëria “Ujësjellës Kanalizime” Sh.a. Tiranë Kontrolli i kushtetutshmërisë së ligjit nr.8975, datë 21.11.2002 “Për trajtimin e faturave tatimore të ujit të pijshëm si titull ekzekutiv”, i ndryshuar me ligjin nr.9286, datë 30.09.2004 “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr.8975, datë 21.11.2002 “Për trajtimin e faturave tatimore të ujit të pijshëm si titull ekzekutiv””. 25 Shtator, 2014 10:00
3. Niko Rrotani (mbi bazë dokumentash) Ndoc Molla, Këshilli i Rregullimit të Territorit i Komunës Bushat, Shkodër Shfuqizimi, si të papajtueshëm me Kushtetutën, i vendimeve nr.3530, datë 29.12.2008 të Gjykatë së Rrethit Gjyqësor Shkodër; nr.113, datë 05.03.2010 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr.00-2013-1640, datë 12.07.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). 17 Shtator, 2014 10:00
4. Gramoz Yzeiraj (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, i vendimeve nr.255, datë 30.06.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; nr.32, datë 22.01.2010 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr.155, datë 30.05.2012 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si dhe të gjitha vendimet gjyqësore e dhëna në bazë të procedimit penal nr.457 për të dyshuarin Gramoz Yzeiraj. 16 Shtator, 2014 11:00
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.