| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Dhjetor 2022

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Stefanaq Panariti, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Këshilli i Ministrave, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Avokatura e Shtetit “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2022-288 (64), datë 21.02.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë” 22 Dhjetor, 2022 10:00
2. Një grup deputetësh të Kuvendit të Shqipërisë (jo më pak se ¼ e deputetëve), (Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike), seancë plenare mbi bazë dokumentesh Kuvendi i Shqipërisë dhe Këshilli i Ministrave “Zgjidhja e mosmarrëveshjes së kompetencave ndërmjet jo më pak se një të katërtës së deputeteve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Deklarimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 80/2021 të Kuvendit të Shqipërisë “Për mosmiratimin e projektvendimit “Për ngritjen e komisionit hetimor të Kuvendit për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve dhe mosveprimeve të institucioneve shtetërore dhe funksionarëve publikë në çështjet që kanë sjellë si pasojë vendimin e arbitrazhit “Becchetti dhe të tjerë kundër Shqipërisë.””. 27 Dhjetor, 2022 10:30
3. Zef Kovaçi dhe Franko Kovaçi, seancë plenare publike Agjencia e Trajtimit të Pronave dhe Avokatura e Shtetit "Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 2052, datë 16.12.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për shqyrtim në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë" 01 Dhjetor, 2022 11:30
4. Dhoma Kombëtare e Avokatisë, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Shoqata e Siguruesve të Shqipërisë “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të nenit 10, pika 8, fjalia e dytë, në ligjin nr. 32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” me këtë përmbajtje: “8. Omisiss... Pala e dëmtuar ose përfituesi, në rast se merr shërbime nga mbrojtësi ligjor, mund t’i paguajë deri në 5% të vlerës së dëmshpërblimit të përfituar, por jo më pak se tarifat e përcaktuara në aktet përkatëse”. 01 Dhjetor, 2022 10:00
5. Minerva Kotherja, Ferzilet Sarja, Myzejen Caku, Ermira Garunja, Armand Bylykbashi Këshilli i Ministrave, Agjencia e Trajtimit të Pronave dhe Avokatura e Shtetit “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 364, datë 07.03.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). Dërgimin e çështjes për shqyrtimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesit në seancë gjyqësore me praninë e palëve në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 89, datë 03.02.2016 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë" vetëm përsa i përket Z.K. 8524 Elbasan”. 16 Dhjetor, 2022 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.