| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Tetor 2022

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, seancë plenare mbi baze dokumentesh Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Banka e Shqipërisë, Komisioni për Mbrojtjes e Konsumatorëve pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Kontrolli i kushtetutshmërisë së shprehjes “Gjykata duhet të parashikojë kamatat ligjore në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore dhe tregtare” në shkronjën “d”, të paragrafit të pestë, të nenit 511 të Kodit të Procedurës Civile” 18 Tetor, 2022 10:00
2. Ilir Goci, Mustafa Goci, seancë plenare mbi baze dokumentesh Shoqëria “Murati” Sh.P.K, Bashkim Kullaj, Bashkia Krujë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Krujë, Avokatura e Shtetit “Kundërshtimi i vendimit nr.1820, datë 15.11.2021 të Gjykatës së Lartë për mospranimin e rekursit dhe vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë nr.3866, datë 21.09.2017 që ka vendosur prishjen e vendimit nr.2666, datë 28.05.2015 dhe pushimit të çështjes të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë” 11 Tetor, 2022 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.