| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Tetor 2022

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Shaqir Hasanaj, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, Avokati i Popullit, Presidenti i Republikës “Shfuqizimi i vendimeve nr.102, datë 09.12.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe nr.46, datë 26.11.2020 të Këshillit të Lartë të Drejtësi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Konstatimi i shkeljes së neneve 6, pika 1 dhe 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”. 27 Tetor, 2022 12:00
2. Vjosa Bodo (Mujo), seancë plenare mbi bazë dokumentesh Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, Avokati i Popullit, Presidenti i Republikës, Kuvendi i Shqipërisë “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 69, datë 10.08.2020 të Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë”. 27 Tetor, 2022 10:00
3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, seancë plenare mbi baze dokumentesh Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Banka e Shqipërisë, Komisioni për Mbrojtjes e Konsumatorëve pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Kontrolli i kushtetutshmërisë së shprehjes “Gjykata duhet të parashikojë kamatat ligjore në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore dhe tregtare” në shkronjën “d”, të paragrafit të pestë, të nenit 511 të Kodit të Procedurës Civile” 18 Tetor, 2022 10:00
4. Shoqëria Diaspora për Shqipërinë e Lirë, seancë plenare mbi baze dokumentesh Kuvendi i Shqipërisë, Avokati i Popullit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve "Konstatim i cenimit të së drejtës kushtetuese të votës së emigrantëve në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë më 25 prill 2021" 13 Tetor, 2022 10:00
5. Bashkim Dedja, Latif Dedja seancë plenare mbi baze dokumentesh (riçelje seance) Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar “Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2021-815, datë 21.10.2021, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 132, datë 01.06.2021, të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; dhe nr. 8, datë 20.04.2021, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 13 Tetor, 2022 12:00
6. Ilir Goci, Mustafa Goci, seancë plenare mbi baze dokumentesh Shoqëria “Murati” Sh.P.K, Bashkim Kullaj, Bashkia Krujë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Krujë, Avokatura e Shtetit “Kundërshtimi i vendimit nr.1820, datë 15.11.2021 të Gjykatës së Lartë për mospranimin e rekursit dhe vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë nr.3866, datë 21.09.2017 që ka vendosur prishjen e vendimit nr.2666, datë 28.05.2015 dhe pushimit të çështjes të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë” 11 Tetor, 2022 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.