| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Shtator 2022

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Agim Vodo, seancë plenare mbi baze dokumentesh Miti (Mitër) Gjoni, Agjencia Shtetërore E Kadastrës, Drejtoria Rajonale Lushnje, Avokatura E Shtetit, Zyra Vendore Vlorë, “Shfuqizimi i vendimit nr.00-2021-1795(131), datë 08.11.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë” 29 Shtator, 2022 12:00
2. Bejaze Veizaj, Tefta Veizaj, Esat Veizaj, seancë plenare mbi baze dokumentesh Valter Veizaj, Mirka Veizaj, Violeta Veizaj, Pajtim Veizaj, Astrit Veizaj, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë, “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe me Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut i vendimit nr. 752, datë 29.03.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; i vendimit nr. 611, datë 30.05.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; i vendimit nr. 1158, datë 21.10.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë; i vendimit nr. 00-2021-1694, datë 18.10.2021 të Gjykatës së Lartë, Kolegji Civil”. 29 Shtator, 2022 10:00
3. Dhimitrulla Spiro, seancë plenare mbi baze dokumentesh Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave “Shfuqizimi i vendimit nr.65, datë 29.09.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim pranë Gjykatës Administrative të Apelit” 27 Shtator, 2022 12:00
4. Shoqëria “Diaspora për Shqipërinë e Lirë”, seancë plenare mbi baze dokumentesh Kuvendi i Shqipërisë, Avokati i Popullit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve “ Konstatim i cenimit të së drejtës kushtetuese të votës së emigrantëve në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë më 25 prill 2021” 27 Shtator, 2022 10:00
5. Dritan Kiçi, seancë plenare mbi baze dokumentesh Prokuroria e Përgjithshme “ Shfuqizimin e vendimeve nr. 1140, datë 06.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 1884, datë 04.11.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr. 00-2021-713, datë 21.09.2021 të Gjykatës së Lartë si të papajtueshëm me Kushtetutën” 22 Shtator, 2022 12:00
6. Bashkim Dedja, Latif Dedja, seancë plenare mbi baze dokumentesh Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar “ Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2021-815, datë 21.10.2021, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 132, datë 01.06.2021, të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; dhe nr. 8, datë 20.04.2021, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” 22 Shtator, 2022 10:00
7. Luan Daci, seancë plenare publike Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar “ Shfuqizimin e vendimit nr. 32, datë 01.12.2020 të Gjykatës së Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar si të papajtueshëm me Kushtetutën e RSH. Shfuqizimin e vendimit nr. 5, datë 08.03.2021 të Gjykatës së Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar si të papajtueshëm me Kushtetutën e RSH. Shfuqizimin e vendimit nr. 00-2021-670 dhe me Nr. Regj. Them. 53801-00461-2021, datë 26.10.2021 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë si të papajtueshëm me Kushtetutën e RSH. Në përfundim, kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”. 20 Shtator, 2022 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.