| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Nëntor 2022

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Shoqëria Diaspora për Shqipërinë e Lirë, seancë plenare mbi baze dokumentesh Kuvendi i Shqipërisë, Avokati i Popullit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve "Konstatim i cenimit të së drejtës kushtetuese të votës së emigrantëve në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë më 25 prill 2021" 22 Nëntor, 2022 10:00
2. Erjon Kusi, Makbule Dragoni dhe Admir Dragoni, seancë plenare publike Agjencia e Trajtimit të Pronave dhe Avokatura e Shtetit "Shfuqizimi i vendimit nr.00-2022-188, datë 10.02.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). Dërgimin e çështjes për rigjykim në të njëjtën gjykatë me një tjetër trupë gjykuese" 10 Nëntor, 2022 13:00
3. Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë, seancë plenare publike Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Këshilli i Lartë Gjyqësor “Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të nenit 2, pika 1 të ligjit nr.50/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, i cili ka ndryshuar nenin 12, pika 5, shkronja “a” të ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të nenit 1, pika 7, paragrafi i dytë, germa “b” dhe “c” të ligjit nr.8097, datë 21.03.1996 “Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit”, konkretisht: “...b) për personat, të cilët kanë vite shërbimi pas datës 1.1.2019, paga e muajit të fundit që zbatohet për atë funksion, sipas legjislacionit në fuqi, në momentin e lindjes të së drejtës për përfitim, por në asnjë rast kjo pagë referuese nuk e tejkalon pagën e Presidentit të Republikës; c) për personat, të cilët kanë vite shërbimi para dhe pas datës 31.12.2018, paga referuese që llogaritet si raport i shumës së pagave referuese të të gjitha funksioneve e detyrave që kanë gëzuar personat, respektivisht sipas përcaktimeve të shkronjave “a”, “b”, në shumën e muajve që njihet si periudhë shërbimi për të gjitha funksionet e detyrat, por në asnjë rast kjo pagë referuese nuk e tejkalon pagën e Presidentit të Republikës”. 15 Nëntor, 2022 10:00
4. Komiteti Shqiptar i Helsinkit, seancë plenare publike Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Prokuroria Përgjithshme “ Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të: a) Nenit 89/b të ligjit nr. 7895, datë 27.01.1995, Kodi Penal i RSH, i ndryshuar, shtuar me nenin 3 të ligjit nr. 35/2020, datë 16.04.2020. b) Nenit 242/a të ligjit nr. 7895, datë 27.01.1995 Kodi Penal i RSH, i ndryshuar, shtuar me nenin 2 të ligjit nr. 35/2020, datë 16.04.2020” 10 Nëntor, 2022 10:00
5. Shoqëria Diaspora për Shqipërinë e Lirë, seancë plenare mbi baze dokumentesh Kuvendi i Shqipërisë, Avokati i Popullit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve "Konstatim i cenimit të së drejtës kushtetuese të votës së emigrantëve në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë më 25 prill 2021" 09 Nëntor, 2022 10:00
6. Një grup deputetësh të Kuvendit të Shqipërisë (jo më pak se ¼ e deputetëve), (Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike), seancë plenare publike Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave “ Zgjidhja e mosmarrëveshjes së kompetencave ndërmjet jo më pak se një të katërtës së deputeteve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Deklarimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 80/2021 të Kuvendit të Shqipërisë “Për mosmiratimin e projektvendimit “Për ngritjen e komisionit hetimor të Kuvendit për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve dhe mosveprimeve të institucioneve shtetërore dhe funksionarëve publikë në çështjet që kanë sjellë si pasojë vendimin e arbitrazhit “Becchetti dhe të tjerë kundër Shqipërisë”” 08 Nëntor, 2022 10:00
7. Roland Karanxha, seancë plenare mbi baze dokumentesh Prokuroria e Përgjithshme “ Kundërshtim i vendimit nr. 88000-01070-00-2017 Regj.Themm., nr.00-2022-129(16), datë 21.01.2022 të Gjykatës së Lartë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 54, datë 15.03.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë”. 03 Nëntor, 2022 12:00
8. Elton Shabani, seancë plenare mbi baze dokumentesh Prokuroria e Përgjithshme “Shfuqizimin e vendimit nr.00-2021-1023, datë 16.12.2021 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, nr.10-2016-806/270, datë 12.04.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe nr.1035, datë 21.10.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan”. 03 Nëntor, 2022 10:00
9. Stiliano Hajdari, Limoneta Çollaku, Aleks Hajdari, Elidon Hajdari, seancë plenare mbi baze dokumentesh Këshilli i Ministrave, Autoritetit Rrugor Shqiptar, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës “Shfuqizimin si antikushtetues të vendimit nr. 00-2022-5 i vendimit, datë 17.01.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). Shfuqizimin si antikushtetues të vendimit nr. 323, datë 23.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. Dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë dhe gjykimin brenda një afati 6 mujor me trup tjetër gjykues”. 01 Nëntor, 2022 12:00
10. Albert Xhani, seancë plenare mbi baze dokumentesh Administratorit të Shoqërisë “VEFA HOLDING” Sh.p.k, Avokatura e Shtetit, Zyra e Përmbarimit Tiranë “ Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 251, datë 23.11.2021 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë i marrë në dhomë këshillimi”. 01 Nëntor, 2022 10:00
11. Shtjefën Lleshi Këshilli i Lartë Gjyqësor “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.6/1/1/1/1/1/1/1/1, datë 17.03.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë” 24 Nëntor, 2022 10:00
12. Minerva Kotherja, Ferzilet Sarja, Myzejen Caku, Ermira Garunja, Armand Bylykbashi Agjencia e Trajtimit të Pronave dhe Avokatura e Shtetit Agjencia e Trajtimit të Pronave dhe Avokatura e Shtetit Objekti : “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 364, datë 07.03.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). Dërgimin e çështjes për shqyrtimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesit në seancë gjyqësore me praninë e palëve në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 89, datë 03.02.2016 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë" vetëm përsa i përket Z.K. 8524 Elbasan”. 22 Nëntor, 2022 10:00
13. Klodiana Gjyzari Këshilli i Lartë Gjyqësor “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr.55, datë 29.07.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, nr.00-2021-1923, datë 02.12.2021 të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimin si antikushtetues të vendimit nr. 78, datë 04.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor si dhe pikës 7, Seksioni B, Kreu X, të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.75, datë 23.05.2019, “ Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimi e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë” 17 Nëntor, 2022 10:00
14. Erjon Kusi, Makbule Dragoni dhe Admir Dragoni, seancë plenare publike Agjencia e Trajtimit të Pronave dhe Avokatura e Shtetit “Shfuqizimi i vendimit nr.00-2022-188, datë 10.02.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). Dërgimin e çështjes për rigjykim në të njëjtën gjykatë me një tjetër trupë gjykuese” 07 Nëntor, 2022 10:00
15. Zef Kovaçi dhe Franko Kovaçi Agjencia e Trajtimit të Pronave dhe Avokatura e Shtetit “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 2052, datë 16.12.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për shqyrtim në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë” 14 Nëntor, 2022 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.