| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Janar 2017

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Altin Vrioni (mbi bazë dokumentesh) Shoqëria “Ndërtim Montim Patos” Sh.a. Fier; Shoqëria “Rubin Petrol Patos” Fier; Saimir Vrioni, Grabon Vrioni, Servete Tirana (Vrioni), Hedije Hoxha (Vrioni), Zija Vrioni, Arshi Vrioni Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën dhe me Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, i vendimit nr.00-2014-3261 (470), datë 18.09.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Kthimin e çështjes për rigjykim në Kolegjin Civil të Gjykatës së Lartë. 17 Janar, 2017 10:00
2. Pranvera Duhanxhiu (mbi bazë dokumentesh) Elida Panganika, Myzejen Gjini, Burbuqe Suparaku, Agjencia e Trajtimit të Pronave; Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes -Drejtoria e Privatizimit të Ndërmarrjeve të Vogla e të Mesme Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.00-2016-726 (80), datë 10.03.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë. 19 Janar, 2017 11:00
3. Shoqëria “Gen-Red” Sh.p.k. (mbi bazë dokumentesh) Banka e Shqipërisë, Avokatura e Përgjithshme e Shtetit Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr.00-2015-2877 (344), datë 28.05.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 17 Janar, 2017 11:00
4. Gentian Kaçi (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimeve nr.5, datë 10.01.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat; nr.90, datë 17.06.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe nr.00-2014-1861, datë 20.11.2014 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 18 Janar, 2017 10:00
5. Aldo Bare (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimeve nr.17, datë 28.03.2011 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr.54, datë 03.10.2011 i Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr.24, datë 25.01.2012 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.49, datë 16.07.2012 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr.00-2015-2087, datë 02.07.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 31 Janar, 2017 10:00
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.