| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Shtator 2017

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Petrit Muçaj, Ervehe Muçaj, Liljana Muçaj (Thomai) (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-305, datë 07.04.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 26 Shtator, 2017 11:00
2. Sulejman Cakoni (mbi bazë dokumentesh) Kalosh Vata, Përmbarues Gjyqësor Privat Shpëtim Allamani Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si rezultat i mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr.61, datë 25.02.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat. 26 Shtator, 2017 10:00
3. Aleksandër Plepi (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.504 datë 24.10.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës; nr.10-2015-613/234, datë 16.03.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr.00-2016-1901, datë 10.11.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). 21 Shtator, 2017 11:00
4. Zeqine Kokonozi, Agim Kokonozi, Mahmut Kokonozi, Sami Kokonozi, Bahri Kokonozi, Hysen Kokonozi, Pranvera (Saliaj) Kokonozi, Mimoza Kokonozi, Ina Kokonozi, Aldo Kokonozi (mbi bazë dokumentesh) Çlirim Kokonozi, Bujar Kokonozi, Dashnor Kokonozi, Shkëlqim Kokonozi, Dhurata Kozeli, Majlinda Cukalla, Merita Kodra, Lavdije Kokonozi (Çela), Ëngjëllushe Kokonozi (Gjoza), Luljeta Kokonozi (Topi), Ylber Kokonozi, Mimoza Kokonozi (Kote), Lejla Kokonozi (K Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.615, datë 27.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2016-1671, datë 25.05.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 21 Shtator, 2017 10:00
5. Sokol Zhegu (mbi bazë dokumentesh) Haxhire Zhegu, Ida Mehmeti, Alksandri Bregu, Drejtoria e ALUIZNIT, Tiranë 2; Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë Shfuqizimi si antikushtetues i vendimeve nr.403, datë 23.09.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2016-3103, datë 19.12.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 20 Shtator, 2017 10:00
6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë (mbi bazë dokumentesh) Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Kontrolli i kushtetutshmërisë së nenit 6, paragrafi i parë, i ligjit nr.5/2016 “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë”. 19 Shtator, 2017 11:00
7. Shoqata e Shoqërive që Operojnë në Fushën e Lotove dhe Basteve Sportive (mbi bazë dokumentesh) Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Ministria e Financave 1. Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të nenit 48 pika 2, shprehja “si dhe tarifën e mirëmbajtjes së Sistemit Qendror të Monitorimit On-line që duhet të paguajnë shoqëritë e licencuara”, nenit 70, pika 12, shprehja “tarifa e mirëmbajtjes së tij që duhet të paguajnë shoqëritë e licencuara” të ligjit nr.155, datë 21.12.2015, “Për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 2. Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të fjalisë së fundit të pikës 1 të dispozitave të përgjithshme, të pikës 2 dhe 3 të kreut VI të mirëmbajtjes së sistemit të vendimit nr.647, datë 14.09.2016, të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e mënyrës dhe kritereve të përzgjedhjes të operatorit që do të ndërtojë Sistemin Qendror të Monitorimit On-line (SQMO) si dhe autoritetin përgjegjës për zhvillimin e procedurave të përzgjedhjes”. 3. Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të pikës 1 të vendimit nr.331, të Këshillit të Ministrave, datë 12.04.2017 “Për miratimin e tarifës së mirëmbajtjes së sistemit qendror të monitorimit on-line (SQMO) që duhet të paguajnë shoqëritë e licencuara”, në lidhje me tarifat e mirëmbajtjes për kategorinë baste sportive. 19 Shtator, 2017 10:00
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.