| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Administrata

small

Struktura e administrates

Në bazë të nenit 13 pika c) e ligjit kushtetues nr. 8577, dt. 10.02.2000 Mbledhja e Gjyqtarëve vendos mbi strukturën organizative të Gjykatës Kushtetuese. Kjo strukturë paraqitet si vijon:
 
 
SEKRETARI I PËRGJITHSHËM
Kujtim Osmani, Sekretar i Përgjithshëm
Tel: + 355 04 2230924
E-mail: kujtim.osmani@gjk.gov.al


DREJTORIA GJYQËSORE DHE E DOKUMENTACIONIT
Brunilda Bara, Drejtore
Tel: + 355 04 2229939
Fax: + 355 04 2229939
E-mail: bruna.bara@gjk.gov.al


DREJTORIA E KËRKIMEVE, STUDIMEVE DHE BOTIMEVE
Noela Ruco, Drejtore
Tel: + 355 04 2229935
Fax: + 355 04 2229935
E-mail: noela@gjk.gov.al


DREJTORIA E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE ME JASHTË
Alma Çomo, Drejtore
Tel: + 355 04 2259055
Fax: + 355 04 2259055
E-mail: alma.como@gjk.gov.al


DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJERËZORE
Kujtim Sheshi, Drejtor
Tel: + 355 04 2243698
Fax: + 355 04 2243698
E-mail: ksheshi@gjk.gov.al

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.