| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë e ulët drejtuese për pozicionin Përgjegjës/e(Shef/e) i/e sektorit të Financës në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, kategoria II

I. LËVIZJA PARALELE

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë e ulët drejtuese për pozicionin Përgjegjës/e(Shef/e) i/e sektorit të Financës në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, kategoria III-A.

Lista nr.1.

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

Kandidates/it

Profesioni

Vëndi i punës, aktual

Nuk ka

Lista e verifikimit paraprak të kandidatëve që kualifikohen për konkurrimin për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë e ulët drejtuese për pozicionin Përgjegjës/e(Shef/e) i/e sektorit të Financës në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, kategoria III-A.

Lista nr.2.

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

Kandidates/it

Profesioni

Vëndi i punës, aktual

Nuk ka

Lista e verifikimit paraprak të kandidatëve që nuk kualifikohen për konkurrimin për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë e ulët drejtuese për pozicionin Përgjegjës/e(Shef/e) i/e sektorit të Financës në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, kategoria III-A.

Lista nr.3.

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

kandidates/it

Arsyet e mosplotesimit te kerkeses

Nuk ka

 

 

DREJTORIA EKONOMIKE dhe e BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 12.11.2019.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.