| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Listat për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin "Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore -kategoria II-B".

GJYKATA KUSHTETUESE

I. LËVIZJA PARALELE

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë e mesme drejtuese për pozicionin "Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore -kategoria II-B".

Lista nr.1.

Nr. Emri dhe mbiemri
i
Kandidates/it
Profesioni Vëndi i punës, aktual
1 Nuk ka

DREJTORIA EKONOMIKE dhe BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 29.01.2020.

 

GJYKATA KUSHTETUESE

I. LËVIZJA PARALELE

Lista e verifikimit paraprak të kandidatëve që kualifikohen për konkurrimin për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë e mesme drejtuese për pozicionin "Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore-kategoria II-B".

Lista nr.2.

Nr. Emri dhe mbiemri
i
Kandidates/it
Profesioni Vëndi i punës, aktual
1 Nuk ka

DREJTORIA EKONOMIKE dhe BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 29.01.2020.

GJYKATA KUSHTETUESE

I. LËVIZJA PARALELE

Lista e verifikimit paraprak të kandidatëve që nuk kualifikohen për konkurrimin për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë e mesme drejtuese për pozicionin "Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore-kategoria II-B".

Lista nr.3.

Nr. Emri dhe mbiemri
i
Kandidates/it
Aresyet e mosplotesimit te kerkeses
Nuk ka

DREJTORIA EKONOMIKE dhe BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 29.01.2020.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.