| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

NGRITJA NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e ngritjes në detyrë në shërbimin civil në kategorinë e mesme drejtuese për pozicionin “ Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore -kategoria II-B” .

                                                                                  Lista nr. 1

Nr. Emri dhe Mbiemri I Kanditatit Profesioni Vëndi i punës, aktual
  Nuk ka    

 

DREJTORIA EKONOMIKE dhe BURIMEVE NJERËZORE

 

 

Datë, 13.02.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.