| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim për plotësimin e dy vendeve të lira të punës në pozicionin "Këshilltar në Njësinë e Shërbimit Ligjor"

stema_republikes
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA KUSHTETUESE
NJOFTIM PËR PLOTËSIMIN E DY VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË ADMINISTRATËN E GJYKATËS KUSHTETUESE


Në zbatim të nenit 14/a, të ligjit nr. nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar dhe Rregulloren e Brendshme, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e plotësimit të dy vendeve të lira të punës në pozicionin:
 

Këshilltar në Njësinë e Shërbimit Ligjor.

 
Pozicioni më sipër, i ofrohet të gjithë kandidatëve nga brenda dhe jashtë institucionit të Gjykatës Kushtetuese që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për të konkuruar për vendin e punës këshilltar ligjor.
 
 
 

Lexo shpalljen e plotë Formular vetëdeklarimi Formular aplikimi për informim për zyrtarët përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta Deklaratë për kontrollin e figurës (DSIK) Formular i deklarimit të pasurisë Formular vetëdeklarimi për kontrollin e gjendjes gjyqësore

 


 

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë Lista e verifikimit paraprak të kandidatëve që kualifikohen

 

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.