| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim për plotësimin e vendit të lirë të punës në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive drejtuese për pozicionin: “Specialist/e i/e teknologjisë së informacionit(IT)”, i/e nivelit të lartë në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit, kategoria II

GJYKATA KUSHTETUESE

Aneksi 4

TABELA PERMBLEDHESE E VLERESIMIT TE KANDIDATEVE PER LEVIZJEN PARALELE:

Pozicioni: “Specialist/e i/e teknologjisë së informacionit (IT)”, i/e nivelit të lartë në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit, kategoria III-b.

Përmbledhje e shkurtër e vlerësimit të kandidatëve

Nr.

Emri dhe mbiemri i kandidatit

Pikët për vlerësimin e jetëshkrimit

Pikët për intervistën me goje

Shuma totale e pikëve

Renditja

(maksimalja 40 pikë) (maksimalja 60 pikë) (maksimumi 100 pikë)

1

Alda TELHAJ

38.0

51.0

89.0

E para


Ju faleminderit për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin,

DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 11.02.2020

 

 

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.