| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist/e i/e protokollit dhe arkivës” i/e nivelit të lartë në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit, kategoria III-b .

                                                                                       Lista nr.1

Nr. Emri dhe Mbiemri I Kanditates/it Profesioni Vëndi i punës, aktual
1 Alketa Saliu Arkiviste Gjykata Kushtetuese
2 Anila Meçani Mësuese e gjuhës dhe letërsisë për shkollat e mesme Gjykata Kushtetuese
3 Basrije Shametaj Arkiviste Est-West Management Institute-Albania Branch( ne projektin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë)
4 Yllka Sula Arkiviste

Gjykata Kushtetuese

 

DREJTORIA EKONOMIKE dhe BURIMEVE NJERËZORE

 

 

 

Datë, 14.02.2020.

 

  PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL

Lista e verifikimit paraprak të kandidatëve që kualifikohen për konkurrimin për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist/e i/e protokollit dhe arkivës” i/e nivelit të lartë në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit, kategoria III-b .

                                                                                Lista nr.2

 

Nr. Emri dhe Mbiemri I Kanditates/it Profesioni Vëndi i punës, aktual
1 Alketa Spahiu Arkiviste Gjykata Kushtetuese

DREJTORIA EKONOMIKE dhe BURIMEVE NJERËZORE

 

Datë, 14.02.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.