| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Seancat gjyqësore Mars 2018

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Odhisa Adrea (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.8/25, datë 14.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 20 Mars, 2018 12:00
2. Majlinda Andrea (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.8/25, datë 14.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 20 Mars, 2018 10:00
3. Astrit Meli, Xhelal Meli (mbi bazë dokumentesh) Nikolin Kodhima, Bukurije Agaj, Gramoz Haxhiraj, Meleqe Binaj, Bajram Meminaj, Shoqëria e Ndërtimit “Cika” Sh.p.k., Shoqëria e Ndërtimit “Sevast” Sh.p.k., Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.580, datë 16.03.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; nr.390, datë 23.04.2012 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr.00-2017-899 (72), datë 13.06.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 20 Mars, 2018 10:00
 

© 2017 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.