| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Seancat gjyqësore Shkurt 2018

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Fedhon Meksi, Petrit Skende, Andi Skende, Elvin Skende (mbi bazë dokumentesh) Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë; Zyra vendore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë; Drejtoria Nr.3, e Punëtorëve të Qytetit të Tiranës; Hyrije Gavoci; Petrit Gavoci; Djana Gavoci; Fatime Luzi; Burbuqe Plasari; Eduart Plasari;Rea Plasar Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.6953, datë 23.09.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.2048, datë 12.10.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-819, datë 25.05.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe kthimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën e Lartë. 27 Shkurt, 2018 10:00
2. Vasil Petre (mbi bazë dokumentesh) Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Korçë, Instituti i Sigurimeve Shoqërore Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.2281, datë 04.11.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë; nr.1732, datë 13.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2017-1178, datë 05.07.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 15 Shkurt, 2018 11:00
 

© 2017 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.