| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Seancat gjyqësore Janar 2018

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Liman Laçi (mbi bazë dokumentesh) Institucioni i Prefektit të Qarkut Dibër, Bashkia Klos, Avokatura e Shtetit Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.143, datë 21.03.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 23 Janar, 2018 11:00
2. Fedhon Meksi, Petrit Skende, Andi Skende, Elvin Skende (mbi bazë dokumentesh) Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë; Zyra vendore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë; Drejtoria Nr.3, e Punëtorëve të Qytetit të Tiranës; Hyrije Gavoci; Petrit Gavoci; Djana Gavoci; Fatime Luzi; Burbuqe Plasari; Eduart Plasari;Rea Plasar Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.6953, datë 23.09.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.2048, datë 12.10.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-819, datë 25.05.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe kthimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën e Lartë. 23 Janar, 2018 10:00
3. Arben Frroku (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-443, datë 08.06.2017, Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 18 Janar, 2018 10:00
 

© 2017 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.