| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Mars 2024

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Gëzim Boçari, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Agjencia e Trajtimit të Pronave dhe Avokatura e Shtetit. “Korrigjimi i vendimit nr.46, datë 03.10.2023 të Gjykatës Kushtetuese të gabimit të shtypit të emrit për subjektin e shpronësuar E.D., pika 40 e vendimit dhe shkrimin e plotë të emrave të subjekteve kërkues në pikën 1 të vendimit.”. 07 Mars, 2024 11:00
2. Shoqëria “Kosturr Kromi” sh.p.k, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Përgjithshme, “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 1529 akti, datë 28.07.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të vendimit nr. 740, datë 23.08.2022 të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm dhe të vendimit nr. 00-2023-413, datë 07.03.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë”. 13 Mars, 2024 10:00
3. 1/5 e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Presidenti Republikës, Kontrolli i Lartë i Shtetit, Avokati Popullit, Fondacioni për Menaxhimin e Butrintit; “Shfuqizimin e ligjit nr. 50/2022 "Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit, si të papajtueshëm me Kushtetutën, me Konventën e Parisit “Për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore Botërore”, e ratifıkuar nga Shqipëria në datë 10.07.1989 (në vijim “Konventa e Parisit”) dhe me Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore. Pezullimin e menjëhershëm të zbatimit të ligjit nr. 50/2022 “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit”, derisa të shqyrtohet çështja dhe vendimi përfundimtar i Gjykatës Kushtetuese të hyjë në fuqi”. 21 Mars, 2024 10:00
4. Mimoza Margjeka, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 457, datë 27.10.2022 të Gjykatës së Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, vendimit nr. 171, datë 09.11.2022 të Gjykatës së Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, si dhe vendimit nr. 00-2023-8, datë 12.01.2023 të Gjykatës së Lartë”. 13 Mars, 2024 12:00
5. Dhionisios Alfred Beleri, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar “Shfuqizimin si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2023-1313 (224), datë 25.07.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, i vendimit nr. 19, datë 01.06.2023 të Gjykatës së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe i vendimit nr. 46, datë 22.05.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 19 Mars, 2024 10:00
6. Elisabeta Cara, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Posta Shqiptare sh.a., Filiali Postës Fier “Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-3578, datë 07.12.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”. 12 Mars, 2024 12:00
7. Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Prokuroria e Përgjithshme “Shfuqizimin si të papajtueshëm me nenin 30 të Kushtetutës të neneve 59, paragrafi 4, fjalia e dytë të Kodit Penal dhe neneve 22, pika B dhe 37 të Ligjit nr.79/2020 “Për ekzekutimin e vendimeve penale” që kanë të bëjnë me ekzekutimin e menjëhershëm të alternativës së dënimit të pezullimit të ekzekutimit të dënimit dhe vënies në provë”. 12 Mars, 2024 10:00
8. Besnik Canaj, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Tiranë “Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-1893 (300), datë 13.09.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë”. 07 Mars, 2024 12:00
9. Viktor Ymeraj, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Përgjithshme “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 45, datë 08.02.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Aplikimin e nenit 51 të Kodit Penal duke përgjysmuar dënimin e caktuar ndaj të pandehurit Viktor Ymeraj me vendimin nr. 319, datë 25.10.2001 të Gjykatës së Shkallës së Parë Fier”. 07 Mars, 2024 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.