| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Seancat gjyqësore Prill 2018

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Astrit Meli, Xhelal Meli (mbi bazë dokumentesh) Nikolin Kodhima, Bukurije Agaj, Gramoz Haxhiraj, Meleqe Binaj, Bajram Meminaj, Shoqëria e Ndërtimit “Cika” Sh.p.k., Shoqëria e Ndërtimit “Sevast” Sh.p.k., Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.580, datë 16.03.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; nr.390, datë 23.04.2012 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr.00-2017-899 (72), datë 13.06.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 23 Prill, 2018 11:00
2. Shoqata Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” (mbi bazë dokumentesh) Këshilli i Ministrave Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, i VKM-së nr.89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”. 17 Prill, 2018 12:00
3. Shoqata Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” (seancë me dyer të hapura) Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, i nenit 6, pika 1, shkronja “b” dhe nenit 7, pika 2, shkronjat “a” dhe “b” të ligjit nr.133/2015, datë 05.12.2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”; nenit 18, shkronjat “b” dhe “c” të VKM-së nr.222, datë 23.03.2016 “Për trajtimin e kërkesave për njohje të pronës e të kompensimit të saj”; nenit 3, shkronjat “b” dhe “c”, pikat i dhe ii, të VKM-së nr.223, datë 23.03.2016 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave. 17 Prill, 2018 10:00
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.