| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Prill 2024

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Shoqëria “Iliad 1” Sh.p.k., seancë plenare mbi bazë dokumentesh Cyme Manoku, Mirvjen Bedini, Martin Bedini, Meriban Bedini, Miranda Bedini, Budjon Goxhaj, Edmond Bedini, Edlira Bedini, Eduard Bedini, Nenole Bedini, Eliza Bode Bedini, Agron Goxhaj, Albert Bedini, Xhaferson Bedini, Valbona Bedini, Mimoza Bedini, Zana Go “ Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr.00-2023-1540, datë 19.04.2023 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë” 25 Prill, 2024 10:00
2. “Energy Albania Group” sh.p.k. dhe shoqëria MP-HEC” sh.p.k., seancë plenare mbi bazë dokumentesh “Adre Hydropower” S.r.l. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2023-2204, datë 26.04.2023 të Gjykatës së Lartë”. 23 Prill, 2024 12:00
3. Rezart Myslymi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Përgjithshme “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe KEDNJ-në i vendimit nr. 00-2023-731 (136), datë 25.04.2023 të Gjykatës së Lartë (në dhomë këshillimi), si vendim i dhënë në shkelje të standardit të një procesi të rregullt ligjor”. 23 Prill, 2024 10:00
4. Odise Xhelita, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Banka e Shqipërisë “Shfuqizimin si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2023-705 (85), datë 07.03.2023 të Gjykatës së Lartë dhe i vendimit nr. 11, datë 17.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.”. 18 Prill, 2024 12:00
5. Agim Goga, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe Komisariati Policisë Vorë “Shpalljen si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 5622, datë 13.10.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, vendimit nr. 2221, datë 13.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe vendimit nr. 159, datë 08.05.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë në mbështetje të neneve 41, 1 e 4 , nenit 42, 1 e 2 dhe nenit 131, f të Kushtetutës së Shqipërisë dhe kthimin për rigjykim në Gjykatën e Lartë.”. 18 Prill, 2024 10:00
6. Gjyste Nikolli, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Gjyste Nikolli, seancë plenare mbi bazë dokumentesh “Shpalljen antikushtetues të vendimit nr. 00-2022-1071 (236), datë 10.06.2022 të Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë. Kthimin e çështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore në Gjykatën e Lartë me tjetër trupë gjykuese.”. 16 Prill, 2024 12:00
7. Elda Dinaj, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2023-1310, datë 27.07.2023 të Gjykatës së Lartë; urdhrit nr. 62, datë 26.04.2023 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; vendimit nr. 137, datë 23.03.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.”. 16 Prill, 2024 10:00
8. Julian Çela, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Shoqëria “Alb – Edilizia “ Sh.p.k “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 23/8, datë 19.01.2023 të Gjykatës së Lartë.”. 11 Prill, 2024 12:00
9. Kestrin Katro, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Këshilli i Lartë Gjyqësor “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Shqipërisë dhe me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut të vendimit nr.00-2023-762, datë 09.03.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Shqipërisë dhe me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut të vendimit nr.22, datë 07.03.2022 të Gjykatës Administrativ të Apelit Tiranë. Shfuqizimin e nenit 32, pika 2 të ligjit nr.96/2016 “ Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve”, i ndryshuar, përsa i përket vlerësimit të pasurisë. Kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.”. 11 Prill, 2024 10:00
10. Lirena Demaj, Leonard Demaj, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. “Shfuqizimin si antikushtetues të vendimit civil nr.209, datë 12.04.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë.”. 09 Prill, 2024 12:00
11. Klodiana Veizi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Këshilli i Lartë Gjyqësor “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.00-2023-763, date 09.03.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë dhe nr.3 (86-2022-40), date 04.02.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë”. 09 Prill, 2024 11:00
12. Klodiana Veizi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Këshilli i Lartë Gjyqësor “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2023-220, datë 02.02.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, i vendimit nr. 7 (86-2022-48), datë 11.02.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.”. 09 Prill, 2024 10:00
13. Arben Gjoleka, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tirana Veri “Konstatimin e cenimit të parimit për zhvillimin e një procesi të rregullt ligjor si rrjedhojë e mospërfundimit të gjykimit të çështjes gjyqësore administrative nr. 31151-01451-86-2022, Nr. Akti 16849, datë 04.05.2022 prej Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-2963 të dhënë nga Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë dhe dërgimin për rishqyrtim të çështjes pranë tij.”. 04 Prill, 2024 12:00
14. Ahmet Jangulli, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi i vendimeve penale për “disponimin ndëshkues ndaj avokatit”, nr. 115, datë 09.07.2021 të Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër, nr. 638, datë 05.07.2022 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr. 00-2023-649, datë 18.04.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën, rrjedhojë e cenimit të procesit të rregullt ligjor në të drejtën e aksesit në gjykatë. Shpenzimet gjyqësore (kërkesë, mbrojtje dhe gjykim) t’i ngarkohen Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër.”. 04 Prill, 2024 10:00
15. Shoqëria “Iliada 1”, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Cyme Manoku, Mirvjen Bedini, Martin Bedini, Meriban Bedini, Miranda Bedini, Budjon Goxhaj, Edmond Bedini, Edlira Bedini, Eduard Bedini, Nenole Bedini, Eliza Bedini, Agron Goxhaj, Albert Bedini, Xhaferson Bedini, Valbona Bedini, Mimoza Bedini, Zana Goxha “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr.00-2023-1540, datë 19.04.2023 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë”. 02 Prill, 2024
16. Bujar Musta, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Këshilli i Lartë Gjyqësor “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit gjyqësor administrativ nr. 00-2023-734, datë 07.03.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.”. 02 Prill, 2024 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.