| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Shkurt 2024

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Kujtim Kllogjeri, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Përgjithshme “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2023-183, nr.53201-00550-00-2017 Regj.Them., datë 31.01.2023 i Kolegjit Penal i Gjykatës së Lartë”. 28 Shkurt, 2024 12:00
2. Kudret Bajramaj, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Përgjithshme “Shfuqizimi i vendimit nr. 574, datë 26.01.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën dhe Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë me trupë tjetër gjykues”. 28 Shkurt, 2024 10:00
3. Ledina Mandija, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Avokatura e Shtetit “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 32/1, datë 19.01.2023 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 2. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një gjykim në një afat të arsyeshëm kohor në Gjykatën Administrative të Apelit referuar vendimmarrjes së saj me vendimin nr. 5182, datë 07.12.2017, duke tejkaluar afatin e caktuar nga ligji. 3. Konstatim i cenimit të së drejtës për një gjykim në një afat të arsyeshëm kohor në Gjykatën e Lartë për çështjen administrative regjistruar me numër 31003-00565-00-2018”. 27 Shkurt, 2024 12:00
4. Albert Sino, Aurel Baçi seancë plenare mbi bazë dokumentesh Vjollca Hoxha, Lorela Hoxha, Sara Hoxha, Redia Hoxha, Itan Hoxha “Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.1641, datë 28.06.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2023-207 (13), datë 18.01.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë”. 27 Shkurt, 2024 10:00
5. Pjetër Gjoni, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Përgjithshme “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2023-269, datë 16.02.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë”. 20 Shkurt, 2024 12:00
6. Klodian Cani, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Drejtoria e Përgjithshme e Doganave “Shfuqizimin e vendimit nr.00-2023-342 (52), date 13.02.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”. 20 Shkurt, 2024 10:00
7. : Mimoza Margjeka, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar : “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 457, datë 27.10.2022 të Gjykatës së Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, vendimit nr. 171, datë 09.11.2022 të Gjykatës së Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, si dhe vendimit nr. 00-2023-8, datë 12.01.2023 të Gjykatës së Lartë”. 15 Shkurt, 2024 12:00
8. Erdi Prifti, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Korçë “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 41-2022-3777 (53) prot., datë 14.12.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. Kthimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë dhe konstatimin e cenimit të së drejtës për gjykim brenda afatit të arsyeshëm”. 15 Shkurt, 2024 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.