| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vende të lira pune

Rezultate 1 - 20 / 26
16.07.2019
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë njofton, se kërkon të plotësojë në administratën e saj 4 vënde pune me punonjës shtesë me kontratë të përkohshme në pozicionin: ‟Specialist/e i/e arkivit në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit”
11.03.2019
Në zbatim të nenit 12, të Ligjit nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, të ndryshuar, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqiperise shpall proçedurën e plotësimit të vëndit të lirë të punës në kategorinë punonjës mbështetës: 1(një) punonjës të pastrimit me kontratë pune në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirë Mirëmbajtjes në administratën e Gjykatës Kushtetuese.
20.11.2018
Gjykata Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 8577 datë 10.02.2000, ndryshuar me Ligjin nr 99/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë”, në nenin 56 dhe 160, të Ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve”, shpall 3 vende të lira për ndihmës magjistrat në Njësinë e Shërbimit ligjor pranë kësaj gjykate.
19.11.2018
Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialiste i/e nivelit te larte i/e ruajtjes e sigurisë i/e nivelit te larte ne Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes, kategoria III-b.
27.03.2018
Njoftim për zhvillimin e testimit me shkrim dhe intervistës
16.02.2018
Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialiste i/e nivelit te larte i dokumentacionit dhe i sekretarise gjyqesore, ne Drejtorine Gjyqesore dhe te Dokumentacionit-kategoria III-b
16.02.2018
Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialiste i/e nivelit te larte i/e redaktimit gjuhësor, në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit, Kategoria III-b.
16.02.2018
Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialiste i/e nivelit te larte i prokurimeve dhe i burimeve njerëzore në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore-kategoria III-b
16.02.2018
Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: Specialiste i/e nivelit të lartë për marrëdheniet me publikun dhe ato protokollare në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe Jashtë-kategoria III-b
06.02.2018
Gjykata Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 8577 datë 10.02.2000, ndryshuar me Ligjin nr 99/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë”, në Nenin 56, të Ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve”, shpall 3 vende vakante për ndihmës magjistrat në Njësinë e Shërbimit ligjor pranë kësaj gjykate.
19.10.2017
Gjykata Kushtetuese e Republikes së Shqipërisë në zbatim të vendimit nr.4, datë 17.10.2017, njofton hapjen e proçedurës së përzgjedhjes dhe emëimit të vëndit të punës në pozicionin “Sekretar i Përgjithshëm”.
Rezultate 1 - 20 / 26

© 2018 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.