| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vende të lira pune

Rezultate 1 - 20 / 44
19.12.2019
Pozicioni më sipër, i ofrohet të gjithë kandidatëve nga brenda dhe jashtë institucionit të Gjykatës Kushtetuese që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për të konkuruar për vendin e punës këshilltar ligjor.
31.10.2019
Pozicioni më sipër, i ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele nga brenda dhe jashtë institucionit të Gjykatës Kushtetuese! Vetëm në rast se kur ky vend vakant në kategorinë e nivelit të ulët drejtues nuk plotësohet nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, njësia përgjegjëse do të kalojë në procedurën e ngritjes në detyrë dhe do të jenë të vlefshme për konkurrimin kërkesat e paraqitura për procedurën e ngritjes në detyrë në shërbimin civil. Në rast se vendi do të mbetet vakant edhe pas kësaj procedure do të plotësohet sipas pikës 4, të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, duke pranuar edhe kandidatët e tjerë që plotësojnë kushtet dhe kërkesat për vendin e lirë. Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe ngritjes në detyrë në shërbimin civil në kategorinë e nivelit të ulët drejtues) aplikohet në të njëjtën kohë!
16.07.2019
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë njofton, se kërkon të plotësojë në administratën e saj 4 vënde pune me punonjës shtesë me kontratë të përkohshme në pozicionin: ‟Specialist/e i/e arkivit në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit”
Rezultate 1 - 20 / 44

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.