| Bookmark and Share

NJOFTIME MBI VENDIMMARRJEN E KOLEGJEVE DHE MBLEDHJES SË GJYQTARËVE TË GJYKATËS KUSHTETUESE GJATË MUAJIT DHJETOR 2023

Vendimi i moskalimit do të publikohet në faqen zyrtare të Gjykatës, si dhe do u dërgohet kërkuesit/ve i arsyetuar brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nga Rregullorja për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese.

Nr. Kërkues Nr/date
regjistri themeltar
Objekti Data e
vendimmarrjes
Dispozitivi
1. Martin Maroci 20 (M) 2023 Regjistri Themeltar, datë 1210.2023 Shfuqizimin si antikushtetues të vendimit nr. 00-2023-1193 (140), datë 26.04.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, vendimit nr. 268, datë 26.04.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër, si dhe vendimit nr. 329, datë 14.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë. 28 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
2. Arian Vahidi 52 (A) 2023 Regjistri Themeltar, datë 24.10.2023 Shfuqizimi si antikushtetues të vendimit nr.9375, datë 03.11.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr.1422, datë 09.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë, nr.23-2866, datë 04.07.2023 të Gjykatës së Lartë. Pranimin e padisë paditësit. 28 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
3. Kreshnik Kuçi 20 (K) 2023 Regjistri Themeltar, datë 23.10.2023 Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqëosr të formës së prerë vendimit nr. 169, datë 20.10.2010 të Komisionit të Shërbimit Civil lënë në fuqi me vendimin nr. 14, datë 06.04.2011 të Gjykatës së Apelit Durrës. 28 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
4. Islam Kasa (Mitralozi) 16 (I) 2023 Regjistri Themeltar, datë 30.10.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën dhe me KEDNJ të vendimeve nr.00-2023-1082 (196), datë 30.06.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 10-2021-1666 (280), datë 04.10.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe nr. (11-2021-3827) 570, datë 23.06.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. Kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës. 27 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
5. Kryeministria e Republikës së Shqipërisë 21 (K) 2023 Regjistri Themeltar, datë 24.10.2023 Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr.00-2023-334, datë 03.07.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për rigjykim në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë. 00 , 0000 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
6. Artina Ramaj (Xhaferasi) 48 (A) 2023 Regjistri Themeltar, datë 09.10.2023 Shpalljen si antikushtetues të vendimit nr. 00-2022-4366 (564), datë 20.12.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe dërgimin për rishqyrtim të çështjes në Gjykatën e Lartë. 27 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
7. Bujar Kardashi 16 (B) 2023 Regjistri Themeltar, datë 16.11.2023 1. Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 1594(210), datë 02.07.2015 të Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë dhe të vendimit nr. 00-2023-3337(264), datë 11.07.2023 të Gjykatës së Lartë (Kolegji Administrativ). 2. Kthimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë. 27 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
8. Nikolin Janina 8 (N) 2023 Regjistri Themeltar, datë 17.10.2023 Shfuqizimin si antikushtetues të vendimit nr.00-2023-992 (180), datë 15.06.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 27 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
9. Pëllumb Qeska 11 (P) 2023 Regjistri Themeltar, datë 13.10.2023 Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt gjyqësor nga vendimi nr. 00-2021-2149, datë 23.11.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë Tiranë dhe nga vendimi nr. 52, datë 01.07.2021 i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 26 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
10. Partia Demokratike e Shqipërisë 14 (P) 2023 Regjistri Themeltar, datë 12.12.2023 Shqyrtimi i papajtueshmërisë me Kushtetutën e Shqipërisë të marrëveshjes së nënshkruar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë “Protokoll ndërmjet qeverisës së Republikës së Shqipërisë për forcimin e bashkëpunimit në fushën e migracionit”. Pezullimin e procedurës parlamentare për ratifikimin e “Protokoll ndërmjet qeverisës së Republikës së Shqipërisë për forcimin e bashkëpunimit në fushën e migracionit”. Deklarimin si të papajtueshëm me nenet 3, 4, 7 të Kushtetutës dhe ligjit nr. 43/2016 “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë” të marrëveshjes së nënshkruar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë “Protokoll ndërmjet qeverisës së Republikës së Shqipërisë për forcimin e bashkëpunimit në fushën e migracionit”. 22 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
11. 1/5 e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë (jo më pak se 28 deputetë) 3 (Nj) 2023 Regjistri Themeltar, datë 15.12.2023 Interpretimin përfundimtar të nenit 73, pika 2 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Zgjidhjen e konfliktit të kompetencave ndërmjet Kuvendit dhe SPAK e GJKKO për sa i takon çështjes së heqjes dhe/ose kufizimit të lirisë së Deputetit të Kuvendit në çdo formë, pa kërkuar e pa marrë paraprakisht autorizimin e Kuvendit. Konstatimin e papajtueshmërisë me Kushtetutën dhe Marrëveshjet Ndërkombëtare, të masave shtrënguese të sigurimit personal ndaj deputetit Sali Berisha, të kërkuara nga SPAK e të vendosura nga GJKKO ( me vendimet nr.112, datë 20.10.2023 dhe nr.117, datë 26.10.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe vendimi nr.56, datë 21.11.2023 i Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar), pa kërkuar a pa marrë paraprakisht autorizimin e Kuvendit. Pezullimin e masave shtrënguese të sigurimit personal ndaj deputetit Sali Berisha, derisa Gjykata Kushtetuese të shprehet me vendim përfundimtar lidhur me këtë çështje. 20 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
12. Shoqata Pronësi me Drejtësi 28 (Sh) 2023 Regjistri Themeltar, datë 11.10.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 320 “Për ngritjen e Task-Forcës për koordinimin e procesit të trajtimit të tokave bujqësore në përdorim, në kushtet e nenit 12 të ligjit nr.20/2020”, miratuar më 31.05.2023 i cili ka hyrë në fuqi menjëherë dhe është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 88, datë 13.06.2023. 2. Pezullimin e ekzekutimit të kësaj norme në mënyrë të menjëhershme për shkak se zbatimi i normës konkrete mund të sjellë pasoja që prekin interesa shtetërorë, shoqërorë ose të individëve sipas rastit, në mbështetje të nenit 45 të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. 20 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
13. Erando Qatipi 22 (E) 2023 Regjistri Themeltar, datë 29.09.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.215 (1011), datë 06.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, nr.467, datë 19.07.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër, nr.53109-01636-00-2017 Regj. Them., nr.00-2023-776 vendimi, datë 11.05.2023 i Kolegjit Penale të Gjykatës së Lartë. Kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë me tjetër trup gjykues 20 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
14. Bardhyl Ibra, Firma “Elga Koti” shpk 8 (B) 2023 Regjistri Themeltar, datë 03.07.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.124, datë 11.05.2023 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr.142/8 Regj.Them., datë regjistrimi 07.11.2022 e datë vendimi 20.02.2023 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë; nr.41 (31138-01978-80-2023) Regj.Them., datë regjistrimi 07.03.2023 e datë vendimi 31.05.2023 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të pikës 2 të nenit 399/8 të fjalisë “vendimi i Gjykatës është përfundimtar dhe i formës së prerë” shtuar me ligjin nr.38/2017, datë 30.03.2017. Konstatimi i cenimit të një procesi jo të rregullt ligjor duke mos e gjykuar brenda afateve ligjore të çështjeve duke mos e gjykuar brenda afateve ligjore të çështjeve të vendimit nr.142/8 Regj.Them., datë regjistrimi 07.11.2022 datë vendimi 20.02.2023 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë e të vendimit nr.41((31138-01978-80-2023) Regj.Them., datë regjistrimi 07.03.2023 e datë vendimi 31.05.2023 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 20 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
15. Kristaq Nare 22 (K) 2023 Regjistri Themeltar, datë 25.10.2023 Shfuqizimi i vendimit nr.00-2023-1628, datë 26.04.2023, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Kolegjin Civil të Gjykatës së Lartë. 20 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
16. Arben Dautllari 54 (A) 2023 Regjistri Themeltar, datë 13.11.2023 Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-66, datë 13.01.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. 19 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
17. Evisa Dhrami, Arjan Dhrami 24 (E) 2023 Regjistri Themeltar, datë 01.11.2023 Shfuqizimi i vendimeve nr. 90, datë 15.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, nr. 160, datë 28.09.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr. 00-2023-697, datë 24.04.2023 të Gjykatës së Lartësi të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe kthimin e çështjes në Gjykatën e Lartë për rigjykim. 19 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
18. Dukagjin Rexha 11 (D) 2023 Regjistri Themeltar, datë 30.10.2023 Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-3035, datë 05.07.2023 i Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. 18 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
19. Arben Ahmetaj, Erjola Hoxha 45 (A) 2023 Regjistri Themeltar, datë 09.11.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të urdhrit nr.42, datë 28.03.2023 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe të vendimit nr.00-2023-762, datë 11.05.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 12 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
20. Shoqëria “Beralb” sha 29 (Sh) 2023 Regjistri Themeltar, datë 17.10.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën dhe Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut të vendimit nr.00-2023-2429 (220), datë 15.06.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë. 11 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
21. Pjetër Toçi 12 (P) 2023 Regjistri Themeltar, datë 09.11.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut të vendimit nr.00-2023-2777, datë 03.07.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë. 11 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
22. Tefik Pupa 6 (T) 2023 Regjistri Themeltar, datë 17.07.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.00-2022-1777, date 11.04.2022 të Gjykatës së Lartë; nr. (10-2014-367) 209, datë 24.02.2014 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe nr. (11-2012-9160) 3382, datë 26.12.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës 11 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
23. Dritan Rexhepi 7 (D) 2023 Regjistri Themeltar, datë 21.09.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2020-490, datë 27.11.2020 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 11 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
24. Ardian Spahiu 47 (A) 2023 Regjistri Themeltar, datë 25.09.2023 Shfuqizimin si antikushtetues të vendimit nr. 00-2023-1511 (230), datë 19.04.2023 të Gjykatës së Lartë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë. 11 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
25. Enver Bami 19 (E) 2023 Regjistri Themeltar, datë 11.09.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2023-1901 (174), datë 11.05.2023 të Gjykatës së Lartë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë me tjetër trupë gjykuese. 2. Konstatimin e cenimit të së drejtës së pronës si pasojë e vendimmarrjes së gabuar të Gjykatës së Lartë. 07 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
26. Isa Abdyli 14 (I) 2023 Regjistri Themeltar, datë 02.10.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2023-638, datë 24.04.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë. 07 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
27. Shoqëria “Alba” shpk 30 (Sh) 2023 Regjistri Themeltar, datë 13.11.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 11115-02267-00-2013, datë 09.12.2020 të Gjykatës së Lartë (Kolegji Civil). 07 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
28. Aleks Memaj 50 (A) 2023 Regjistri Themeltar, datë 18.10.2023 Shfuqizimin e vendimit nr. 00-2023-2337 (370), datë 07.06.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë. 07 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
29. Kujtim Progri 19 (K) 2023 Regjistri Themeltar, datë 06.10.2023 1. Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën dhe me Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut të vendimeve nr. 00-2023-2460, datë 02.06.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë si dhe nr. 86-2022-610 (410), datë 26.10.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit. 2. Kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë”. 07 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
30. Leonsio Sopiqoti 17 (L) 2023 Regjistri Themeltar, datë 19.10.2023 Ankim individual kushtetues kundër vendimit nr. 1919 Regj. Them., datë 28.06.2022 “Pezullimin e gjykimit dhe dërgimin e çështjes në Gjykatën Kushtetuese”. 07 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
31. Leonard Filopati 13 (L) 2023 Regjistri Themeltar, datë 22.09.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 34, datë 01.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe vendimit nr. 31003-00225-2016 Regj., datë 13.02.2023 të Gjykatës së Lartë, pasi janë marrë në mungesë të një hetimi të plotë e të gjithanshëm, kanë cenuar standartin e arsyetimit të vendimeve, të drejtës për t’u gjykuar nga një gjykatë e caktuar me ligj, parimin e sigurisë juridike, parimin e barazisë së armëve dhe kontradiktoritetit 07 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
32. Fatmir Mekrizvani 12 (F) 2023 Regjistri Themeltar, datë 17.10.2023 Shfuqizimin e vendimit nr. 00-2021-549, datë 23.07.2021 i Gjykatës së Lartë, vendimit nr. 142, datë 04.04.2016 i Gjykatës së Apelit Shkodër dhe vendimit nr. 9, datë 11.01.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, si antikushtetues dhe në papajtueshmëri me parimin kushtetues të barazisë para ligjit dhe rigjykimin nga një gjykatë e pavarur duke mos u shkelur parimi i prezumimit të pafajësisë. 07 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
33. Dear Muça 22 (Sh) 2023 Regjistri Themeltar, datë 13.09.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 2964 akti, datë 22.06.2021 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, vendimit nr. 2964(31155-03342-80), datë 29.09.2021 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, vendimit nr. 29, datë 05.08.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, vendimit 00-2023-792, datë 15.03.2023 të Gjykatës së Lartë (Kolegji Administrativ). Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i ligjit nr. 110/2018, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”, botuar në FZ më datë 13.02.2019 06 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
34. Shkëlqim Buxhelaj 22 (Sh) 2023 Regjistri Themeltar, datë 13.09.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 1904, datë 29.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe i vendimit nr. 00-2023-1482, datë 11.04.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 06 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
35. Erlis Pograzha 21 (E) 2023 Regjistri Themeltar, datë 20.09.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr. 00-2022-4528 (351), datë 10.10.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe nr. 10-2013-1486(680), datë 14.10.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës. 05 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
36. Agim Elezi 41 (A) 2023 Regjistri Themeltar, datë 11.09.2023 Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit në dhomë këshillimi nr. 00-2023-758, datë 11.05.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimi si antikushtetues të vendimit nr. 10-2018-429, datë 27.02.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës. Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 168, datë 22.11.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe rikthimin për rigjykim në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan. 05 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
37. Lulzim Alla 18 (L) 2023 Regjistri Themeltar, datë 09.11.2023 “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.166, datë 13.07.2023 të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” 04 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
38. Petro Ceka 10 (P) 2023 Regjistri Themeltar, datë 15.09.2023 Kërkohet shfuqizimi i vendimit të Gjykatës së Lartë nr. 00-2022-3695-390, datë 26.10.2022 dhe vendimi i Gjykatës së Apelit Gjirokastër nr. 69, datë 06.02.2014, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe ligjin; Kërkohet lënia në fuqi e vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër nr. 21-2012-299, datë 13.02.2012; Kërkohet të rivendoset në afat e drejta e ankimit kushtetues individual për kërkuesin Petro Ceka, para Gjykatës Kushtetuese, ndaj vendimit të Gjykatës së Lartë nr. 00-2022-3695-390, datë 26.10.2022 dhe vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër nr. 69, datë 06.02.2014, pasi kërkuesi e ka humbur afatin për të drejtën e ankimit për shkaqe të arsyeshme të cilat nuk vareshin nga ai. 01 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
39. Delvina Xhangolli 10 (D) 2023 Regjistri Themeltar, datë 09.10.2023 Konstatimi i cenimit të parimit për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr.256 (80-2022-269), datë 03.02.2022 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, nga autoritetet e ngarkuara me ligj brenda afatit të arsyeshëm, në kuptim të nenit 42 të Kushtetutës dhe nenit 6/1 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. 01 Dhjetor, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.