| Bookmark and Share

NJOFTIME MBI VENDIMMARRJEN E KOLEGJEVE DHE MBLEDHJES SË GJYQTARËVE TË GJYKATËS KUSHTETUESE GJATË MUAJIT SHTATOR 2023

Vendimi i moskalimit do të publikohet në faqen zyrtare të Gjykatës, si dhe do u dërgohet kërkuesit/ve i arsyetuar brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nga Rregullorja për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese.

Nr. Kërkues Nr/date
regjistri themeltar
Objekti Data e
vendimmarrjes
Dispozitivi
1. Shoqëria “Sig Ship” sh.p.k 14 (Sh) 2023 Regjistri Themeltar, datë 29.06.2023 Shpalljen si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe shfuqizimin e vendimit nr. 00-2021-1432, datë 23.09.2021 të Gjykatës së Lartë. 11 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
2. Alfred Melonashi, Eliza Melonashi 35 (A) 2023 Regjistri Themeltar, datë 07.06.2023 Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-530, datë 01.02.2023 të Gjykatës së Lartë dhe vendimit nr. 3716, datë 11.11.2014 të Gjykatës së Apelit si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. 11 Shtator, 2023 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.