| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

 1 deri 10 nga 358 terma  Faqe  prej 36  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.1105, datë 03.05.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, nr. 448, datë 15.03.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë, dhe nr.8408, datë 06.10.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 06 Data: 16.02.2015
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 06 Date: 16.02.2015
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i nenit 18 të ligjit nr. 9235, datë 29.07.2004 Për kthimin dhe kompensimin e pronës.
Vendimi i Gjykatës Nr: 05 Data: 05.02.2015
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 05 Date: 05.02.2015
Objekti: 1. Zgjidhja e mosmarrëveshjes së kompetencave ndërmjet qeverisjes vendore: Bashkia e Tiranës, Bashkia e Krujës, Komuna Katund i Ri, dhe pushtetit qendror: Këshilli i Ministrave/Këshilli Kombëtar i Territorit. 2. Shqyrtimi i pajtueshmërisë me Kushtetutën dhe me Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore, si dhe shfuqizimi si antikushtetues, si akte që bëhen shkak për lindje të konfliktit, i vendimeve nr. 1, datë 08.10.2013 të Këshillit Kombëtar të Territorit Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese mjedisore në disa zona me rëndësi kombëtare dhe procedurën e hartimit të Planit të Integruar Sektorial për Brezin Bregdetar, dhe nr. 3, datë 18.10.2013 të Këshillit Kombëtar të Territorit Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese në zonën me rëndësi të veçantë të Kurorës së Tiranës. 3. Pezullimin e vendimeve nr. 1, datë 08.10.2013 dhe nr. 3, datë 18.10.2013 të Këshillit Kombëtar të Territorit deri në përfundimin e shqyrtimit të çështjes nga Gjykata Kushtetuese.
Vendimi i Gjykatës Nr: 04 Data: 02.02.2015
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 04 Date: 02.02.2015
Objekti: Shfuqizimi, si të papajtueshme me Kushtetutën, i vendimeve nr.971, datë 20.07.2009 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2012-245, datë 08.02.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). Dërgimi i çështjes për shqyrtim në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 03 Data: 26.01.2015
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 03 Date: 26.01.2015
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.1714, datë 05.06.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës; nr.10-2009-648 (305), datë 16.07.2009 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe vendimin nr.00-2012-1189, datë 25.05.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 02 Data: 26.01.2015
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 02 Date: 26.01.2015
Objekti: Interpretimi i vendimit nr. 47, datë 11.11.2013 i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, me kërkuese Afërdita Papamihali.
Vendimi i Gjykatës Nr: 01 Data: 19.01.2015
Vendosi:
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 01 Date: 19.01.2015
Objekti: Shfuqizimi, si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve: nr. 1126, datë 30.07.2009, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 190, datë 03.03.2010 i Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2012-321, datë 20.03.2012, dhe nr. 00-2012-674, datë 17.05.2012, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 19 Data: 02.04.2014
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 19 Date: 02.04.2014
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si pasojë e mosarsyetimit të vendimit penal të Gjykatës së Lartë, brenda një afati të arsyeshëm. Shfuqizimi i vendimit të datës 16.01.2013, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Dëmshpërblimi në shumën 200 000 lekë nga ana e Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 18 Data: 31.03.2014
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 18 Date: 31.03.2014
Objekti: Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën, i vendimit nr.00-2012-2676, datë 21.12.2012, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 17 Data: 24.03.2014
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 17 Date: 24.03.2014
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr.81, datë 18.06.2008, të Gjykatës së Apelit Tiranë, brenda një afati të arsyeshëm.
Vendimi i Gjykatës Nr: 16 Data: 21.03.2014
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 16 Date: 21.03.2014
 1 deri 10 nga 358 terma  Faqe  prej 36  »Terma në faqe  

© 2018 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.