| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

NGRITJA NË DETYRË PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e ngritjes në detyrë për pranimin në shërbimin civil në kategorinë e mesme drejtuese për pozicionin “ Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore -kategoria II-B” .

 

 

                                                                                        Lista nr.1

 

 
Nr. Emri dhe Mbiemri I Kanditates/it Profesioni Vëndi i punës, aktual
  Erion Tafaj Administrator biznesi ne profilin administrim publik Person fizik Herba Farma

DREJTORIA EKONOMIKE dhe BURIMEVE NJERËZORE

Datë 13.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.