| Bookmark and Share

NJOFTIME MBI VENDIMMARRJEN E KOLEGJEVE DHE MBLEDHJES SË GJYQTARËVE TË GJYKATËS KUSHTETUESE GJATË MUAJIT MARS 2024

Vendimi i moskalimit do të publikohet në faqen zyrtare të Gjykatës, si dhe do u dërgohet kërkuesit/ve i arsyetuar brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nga Rregullorja për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese.

Nr. Kërkues Nr/date
regjistri themeltar
Objekti Data e
vendimmarrjes
Dispozitivi
1. Marketin Topallaj 21 (M) 2023 Regjistri Themeltar, datë 07.12.2023 Pranimi për shqyrtim i kërkesës kushtetuese për rishikim dt. 06.11.2023. 2. Prishja e vendimit nr. 87, datë 22.11.2010 të ish Gjykatës Kushtetuese. 3. Pranimi i kërkesës kushtetuese datë 12.03.2010. 4. Deklarimi dokument i falsifikuar dhe i pavlefshëm i padisë datë 17.05.2005. 5. Deklarimi dokument i falsifikuar dhe i pavlefshëm i padisë datë 23.09.2002. 6. Deklarimi dokument i falsifikuar Prokurë Nr. 1577 rep., Nr. 363 kol. dt. 05.10.2002. 7. Rrëzimi i padisë datë 17.05.2005. 8. Prishja e vendimit nr. 00-2010-51, datë 25.01.2010 të Gjykatës së Lartë. 9. Prishja e vendimit nr. 624, datë 25.05.2007 të Gjykatës së Apelit(të Jashtëzakonshme të Luftës) Tiranë. 10. Prishja e vendimit nr. 2164, datë 18.04.2006 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. 11. Prishja e vedimit nr. 31, datë 05.07.2011 të ish Gjykatës Kushtetuese. 12. Pranimi i kërkesës kushtetuese datë 16.11.2010. 13. Pranimi i padisë. 14. Prishja e vendimit nr. 00-2008-1033, datë 16.10.2008 të Gjykatës së Lartë. 15. Prishja e vendimit nr. 656, datë 06.06.2006 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 16. Prishja e vendimit nr. 1914, datë 06.04.2005 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. 17. Detyrimi i Drejtorisë së Policisë të Qarkut Tiranë dhe Komisariatit respektiv të Policisë Tiranë për të bërë, me anë të forcave të aktivizuara policore të rendit, lirimin e pronës "TRUALL 2000 m2" (pasuria nr. 440/12687 ndodhur në Merez-Tiranë, nga pushtuesit dhe ururpuesit e kundërligjshëm aktualë të saj, si dhe, për të bërë dorëzimin e kësaj prone tek pronari i saj Marketin Topallaj. 18. Shfuqizimi i 2 dispozitivëve: "Ligji Nr. 7498, datë 05.07.1991 “Për ruajtjen e rendit dhe qetësisë” (i ndryshuar), si dhe akte të tjera normative në fuqi, por që bien ndesh me këtë ligj shfuqizohen”, të nenit 128 “Shfuqizimi i akteve të Ligjit Nr. 9749, datë 04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit”. 19. Detyrimi i shtetit/qeverisë shqiptare për të dëmshpërblyer kërkuesit/ shtetasit e SHBA-së Marketin Topallaj dhe Mailinda Topallaj (pra, edhe US Internal Revenue Sevice/IRS), në vlerën 2.830251 miliard USD për dëmin pasojë të rëndë dhe të derisotëm 27-vjeçar maj 1996 - nëntor 2023 (Pecuniary & Pecuniary DAMAGE) të shkaktuar nga inkurajimi/lejimi/kryerja administrativisht/gjyqësisht e veprimeve të pushtimit/shkatërrimit/vjedhjes/tjetërsimeve të kundërligjshëm dhe të parikuperueshëm shtetëror/privat pasuror të pronës /biznesit të tyre 'Depo Karburanti/INVESTIM I MBULUAR I SHBA, të ish ndodhur në Kashar/Mëzes/Tiranë dhe të regjistruar nga Zyra Hipotekore Tiranë me Nr. 4135 Regj, datë 23.05.1996, si dhe nga ZVRPT si dy pasuritë me Nr. 52/1 & 52/2. ZK 2679.1. 20. Detyrimi i shtetit/qeverisë Shqiptare për të dëmshpërblyer kërkuesit/shtetasit e SHBA-së Marketin Topallaj dhe Mailinda Topallaj (pra, edhe US Internal Revenue Sevice/RS), në vlerën 15.859 milion USD, për dëmin pasojë të rëndë të derisotëm 27-vjeçar, Maj 1996 - Nëntor 2023 (Pecuniary & Non Pecuniary DAMAGE të shkaktuar nga inkurajimi/lejimi/kryerja administrativisht/glyqësisht të veprimeve të saj të pushtimit/vjedhjes/tjetërsimeve të kundërligjshëm dhe të parikuperueshëm privat pasuror të pronës të tyre INVESTIM I MBULUAR I SHBA "Truall 2000 m², të ndodhur në Mëzes/Tiranë, dhe të regjistruar nga Zyra Hipotekore Tiranë si pasuria me Nr. 6185 regi, dr. 30.08.1996, si dhe nga ZVRPPT i pasuria me Nr. 440/1, ZK 2679. 01 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
2. Majlinda Jangulli 22 (M) 2023 Regjistri Themeltar, datë 22.12.2023 Shfuqizimi i vendimeve penale nr. 63, datë 02.06.2016 të Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër, nr. 1321, datë 02.10.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr. 00-2023-1506, datë 26.09.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë si të papajtueshme me Kushtetutën, rrjedhojë e cenimit të procesit të rregullt ligjor. Shpenzimet gjyqësore (kërkesë, mbrojtje dhe gjykim) t’i ngarkohen subjektit të interesuar. 01 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
3. Gjon Marku 15 (Gj) 2023 Regjistri Themeltar, datë 28.12.2023 Shfuqizimin si antikushtetues të vendimeve nr. 316, datë 29.07.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, nr. 93, datë 09.02.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe vendimit nr. 00-2023-65 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, i marrë në dhomë këshillimi. Dërgimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë. 01 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
4. Sefer Selimaj 1 (S) 2024 Regjistri Themeltar, datë 03.01.2024 Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-1305, datë 27.07.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi), si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimin e nenit 375, pika 1 i Kodit të Procedurës Penale, si të papajtueshme me nenin 31 dhe 18 të Kushtetutës së R.Sh dhe jo në harmoni me paragrafin 2 të nenit 375 të Kodit të Procedurës Penale ose riformulimin e kësaj dispozite në përputhje me Kushtetutën e R.Sh. 06 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
5. Alket Cakani 61 (A) 2023 Regjistri Themeltar, datë 15.12.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr. 57, datë 09.06.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, nr. 65, datë 11.09.2017 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda Tiranë dhe nr. 00-2023-1305 i vendimit, datë 27.07.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 06 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
6. Minerva Kotherja 1 (M) 2024 Regjistri Themeltar, datë 12.01.2024 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit të datës 07.02.2022 “Për revokimin e vendimit të caktimit të seancës gjyqësore” të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). 2. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.135, datë 15.03.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). 3. Dërgimin e çështjes për shqyrtimin e kërkesës për rishikim të paraqitur nga pësoni i interesuar Sejdin Cela në seancë gjyqësore me praninë e palëve në Kolegjin Civil të Gjykatës së Lartë. 08 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
7. Baftjare Dervishi Saimira Dervishi Blerina Dervishi 1 (B) 2024 Regjistri Themeltar, datë 15.01.2024 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2023-3397, datë 13.09.2023 të Gjykatës së Lartë, i vendimit nr. 10-2015-1167/514, datë 18.05.2014 të ish Gjykatës së Apelit Durrës, i vendimit nr. (2725)11-2013-5611, datë 27.11.2013 të ish Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 08 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
8. Miklovan Zymeri 3 (M) 2024 Regjistri Themeltar, datë 05.02.2024 Shfuqizimin e vendimit nr.71, datë 09.03.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kthimin e çështjes për rishqyrtim pranë Gjykatës së Lartë një tjetër trup gjykues”. 11 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
9. Gjykata e Lartë 14 (Gj) 2023 Regjistri Themeltar, datë 21.12.2023 Shfuqizimin e shkronjës “ë”, të nenit 491 të Kodit të Procedurës Penale, pasi vjen në kundërshtim me nenin 39, pika 2 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane të Ekstradimit të vitit 1957, ratifikuar me ligjin nr.8322, datë 02.04.1998 dhe protokolleve të saj shtesë. 12 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
10. Ismet Balla 1 (I) 2024 Regjistri Themeltar, datë 03.01.2024 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2022-3027, datë 02.11.2022 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe dërgimi i çështjes për rishqyrtim pranë Kolegjit Civil të kësaj gjykate. 12 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
11. Ismet Boriçi 2 (I) 2024 Regjistri Themeltar, datë 26.01.2024 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 19, datë 07.05.2007 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, vendimit nr. 50, datë 01.11.2007 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda dhe vendimit nr. 394, datë 08.07.2009 të Kolegjit Penal të Gjykaës së Lartë. 12 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
12. Ervin Trashi 27 (E) 2023 Regjistri Themeltar, datë 20.12.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2023-3339, datë 12.09.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 19 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
13. Hysen Delishi 4 (H) 2024 Regjistri Themeltar, datë 30.01.2024 Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit në dhomë këshillimi nr. 00-2023-3295 (278), datë 12.09.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 1621, datë 13.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, në dhomë këshillimi dhe rikthimin për gjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë me tjetër trupë gjykuese. Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 3796, datë 02.07.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 20 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
14. Arif Çela 4 (A) 2024 Regjistri Themeltar, datë 08.02.2024 Shpallja si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-1456 (244), datë 19.09.2023 të Gjykatës së Lartë, i cili ka lënë në fuqi vendimin nr. 137, datë 18.12.2018 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda dhe vendimin nr. 29, datë 15.04.2019 të Gjykaës së Apelit për Krimet e Rënda. 20 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
15. Petrit Bardhi, Bexhet Bardhi 1 (P) 2024 Regjistri Themeltar, datë 09.01.2024 Kërkojmë shpalljen si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2023-2783, datë 08.06.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë në mbështetje të neneve 41, pikat 1 dhe 2 të nenit 42, pikat 1 dhe 2 dhe nenit 131, pika f të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. 20 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
16. Alfred Mikeli 1 (A) 2024 Regjistri Themeltar, datë 05.01.2024 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 137, datë 28.12.2018 i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, i vendimit nr. 29, datë 15.04.2019 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, i vendimit nr. 00-2023-1456(244), datë 19.09.2023 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë. 20 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
17. Lavdije Kasa 1 (L) 2024 Regjistri Themeltar, datë 03.01.2024 Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor, si rezultat i mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm, të parashikuar nga pika 2 e nenit 399/7 të KPC, të ankimit tim të regjistruar 11243-04054-00-2016 datë 27.12.2016 e vendimit nr.00-2022-4590, datë 22.12.2022 të Gjykatës së Lartë. Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor, si rezultat i mosnjoftimit të vendimit të arsyetuar nr.00-2022-4590, datë 22.12.2022 të Gjykatës së Lartë, në kundërshtim me nenin 485/b (njoftimi i vendimit të Gjykatës së Lartë, shtuar me ligjin nr.44/2021, datë 23.03.2021). shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2022-4590, datë 22.12.2022 të Gjykatës së Lartë duke e dërguar për rigjykim në Gjykatën e Lartë 20 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
18. Petrit Pepa 4 (P) 2024 Regjistri Themeltar, datë 22.01.2024 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2023-1508(251), datë 26.09.2023 të Gjykatës së Lartë 25 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
19. Fitim Mbrati 2 (F) 2024 Regjistri Themeltar, datë 31.01.2024 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr.00-2023-3764, datë 05.10.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë dhe vendimit nr.793 (86-2016-225), datë 20.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 25 Mars, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.