| Bookmark and Share

NJOFTIME MBI VENDIMMARRJEN E KOLEGJEVE DHE MBLEDHJES SË GJYQTARËVE TË GJYKATËS KUSHTETUESE GJATË MUAJIT PRILL 2024

Vendimi i moskalimit do të publikohet në faqen zyrtare të Gjykatës, si dhe do u dërgohet kërkuesit/ve i arsyetuar brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nga Rregullorja për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese.

Nr. Kërkues Nr/date
regjistri themeltar
Objekti Data e
vendimmarrjes
Dispozitivi
1. Dhionisios Alfred Beleri 1 (Dh) 2024 Regjistri Themeltar, datë 03.01.2024 Shfuqizimi si i papjtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i aktit nr.1938 prot., datë 08.09.2023, njoftuar më datë 11.09.2023 të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve Tiranë”. 03 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
2. Nikë Fusha 1 (N) 2024 Regjistri Themeltar, datë 02.02.2024 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 577, datë 28.10.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër. 2. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2023-4402, datë 20.09.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 04 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
3. Mark Matusha 2 (M) 2024 Regjistri Themeltar, datë 02.02.2024 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2023-5163(559), datë 04.10.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi) për pjesën që ka vendosur ndryshimin e vendimit nr. 5934, datë 28.05.2013 të GJykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe të vendimit nr. 1615, datë 29.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 04 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
4. Kristina Xhika, Laura Shumka 1 (K) 2024 Regjistri Themeltar, datë 06.02.2024 Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 00-2023-3821, datë 04.10.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 1911, datë 06.05.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe rikthimin për gjykim në Gjykatën e Apelit Tiranë me tjetër trupë gjykuese. Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 8572, datë 22.07.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Konstatimi i cenimit të së drejtës për gjykim brenda një afati të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave të gjykimit. 05 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.
5. Taulant Hysja, Sokol Hysja 1 (T) 2024 Regjistri Themeltar, datë 19.02.2024 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.41-2017-324 (59), datë 01.02.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë; nr. 244, datë 26.09.2017 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe nr. 00-2023-1649, datë 17.10.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi) 05 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
6. Edor Moçi, Elvana Moçi 3 (E) 2024 Regjistri Themeltar, datë 19.02.2024 Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-1366, datë 07.04.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i vendimit nr. 434, datë 18.02.2015 të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimin e çështjes për rigjykim në Kolegjin Civil të Gjykatës së Lartë. 05 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
7. Lindita Bullaj (Shllaku) 2 (L) 2024 Regjistri Themeltar, datë 22.02.2024 Konstatimi i cenimit të procesit të rregullt ligjor. Shfuqizimi i vendimeve nr.00-2023-3225, datë 26.07.2023 të Gjykatës së Lartë dhe nr.358, datë 15.09.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë 05 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
8. Marsel Kacani 5 (M) 2024 Regjistri Themeltar, datë 21.02.2024 Shfuqizimin si antikushtetues të vendimit nr.00-2024-200, datë 16.01.2024 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë i cili ka lenë në fuqi vendimin nr.71 (86-2023-1180), datë 06.11.2023 të Kolegjit Administrativ të Apelit Tiranë i cili ka lënë në fuqi vendimin nr.135 (31132-07344-80-2023), datë 06.10.2023 të Gjykatës Administrative Tiranë. 05 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
9. Ardit Karabina 5 (A) 2024 Regjistri Themeltar, datë 21.02.2024 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 21-2020-898/125, datë 01.07.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe nr. 00-2023-1211, datë 11.07.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 05 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
10. Pëllumb Qeska 5 (P) 2024 Regjistri Themeltar, datë 24.01.2024 1. Konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr. 3508, datë 24.10.1996 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë dhe vendimit nr. 49, datë 26.07.2012 të Gjykatës Kushtetuese. 2. Prishjen e vedimit nr. s’ka të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë datë 18.07.2023. 3. Vlerësimi i dëmit të shkaktuar nga mosekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë 3508/1996 dhe vendimit nr. 49, datë 26.07.2012 të Gjykatës Kushtetuese. 4. Caktimin e një afati për ekzekutimin e vendimit. 5. Caktimin e një gjobe në përputhje me ligjin për kundravajtjet administrative për çdo ditë vonese në ekzekutimin e vendimit. 6. Shpenzimet gjyqësore t’i ngarkohen palës së paditur. 7. Gjykata të caktojë dëmin jopasuror të shkaktuar nga kohëzgjatja e tepruar gati 30 vjet, në llogaritjen e dëmit material të shkaktuar nga fillimi i procedurës gjyqësore datë 23.03.1996 deri në ekzekutimin e tij përfundimtar. 05 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
11. Sose Buçpapaj 5 (P) 2024 Regjistri Themeltar, datë 14.02.2024 Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit për veçimin e padisë civile nr. 69, datë 21.10.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, vendimit nr. 43, datë 04.04.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, vendimit nr. 706, datë 12.07.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe vendimit nr. 1594, datë 12.10.2023 të Gjykatës së Lartë. Konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor gjatë gjykimit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë në Gjykatën e Apelit Shkodër dhe në Gjykatën e Lartë. Si pasojë: - cenimin e të drejtës së viktimës në procesin gjyqësor. -cenimin e të drejtës së cilësive juridike të kallëzueses së veprës penale. - cenimit të së drejtës për t’u gjykuar nga një gjykatë e paanshme, të së drejtës për t’u dëgjuar. – cenimin e aksesit në gjykatë. - cenimin e kriterit neni 6 i Konventës të të Drejtave të Njeriut. - cenimin e barazisë së armëve dhe kontradiktoritetit. - cenimin e standartit të arsyetimit të vendimit gjyqësor. - cenimin e standartit të sigurisë juridike. - cenimin e të drejtës së mbrojtjes dhe të ankimit. - kthimin e çështjes për rihetim në Prokurorinë e Kukësit. 05 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
12. Erion Çavolli 1 (E) 2024 Regjistri Themeltar, datë 01.02.2024 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2023-1467(250), datë 21.09.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë dhe konstatimi se ka shkelje të nenit 6 të KEDNJ dhe Kushtutës, të ligjit nr. 8497, datë 10.06.1999 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës për Transferimin e Procedimeve të Çështjeve Penale”, Konventës ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Greqisë, të ratifikuar me ligjin nr. 7760, datë 14.10.1993, ligjit nr. 10193, datë 03.12.2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale. 05 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
13. Bardhyl Ibra 17 (B) 2023 Regjistri Themeltar, datë 30.11.2023 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2023-3080, datë 13.07.2023 të Gjykatës së Lartë. Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të pa rregullt ligjor si rezultat i mosgjykimit brenda afatit të arsyeshëm të parashikuar në pikën 1 të nenit 399/7 e 399/6 pika 1 të KPC të ankimit të ushtruar nga ana ime kundër vendimit nr.11-2018-2735 (931), datë 31.05.2018 të ish Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, sot Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës e regjistruar në ish Gjykatën e Apelit Durrës nr.21234-0205-10-2019, datë 18.06.2018 dhe përshpejtimin e shqyrtimit të çështjes sa më parë të jetë e mundur nga Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë 05 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
14. Agim Sula 2 (A) 2024 Regjistri Themeltar, datë 22.01.2024 1.Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.391, date 04.02.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë; nr.2803 (86-2016-620), date 22.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe nr.00-2023-3506, date 26.09.2023 të Gjykatës së Lartë 05 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
15. Shoqëria “Turgut Ozal Education” sh.a. 4 (Sh) 2024 Regjistri Themeltar, datë 08.02.2024 Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 3849, datë 12.10.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë. 05 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare
16. Dhionisios Alfred Beleri 2 (Dh) 2024 Regjistri Themeltar, datë 10.01.2024 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, nenet 27/1 dhe 28/1 të “arrestimit në flagrancë” të shtetasit Dhionisios Alfred Beleri, kryer më datë 12.05.2023 nga policia gjyqësore pranë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë. 2. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2023-1530, datë 26.09.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, i vendimit nr. 23, datë 21.06.2023 të Gjykatës së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, i vendimit nr. 205, datë 13.05.2023 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë për pjesën që ka vlerësuar të ligjshëm “arrestimin në flagrancë” të shtetasit Dhionisios Alfred Beleri. 08 Prill, 2024 Moskalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.