| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim mbi plotësimin e vendit të lirë të punës në shërbimin civil në kategorinë e ulët drejtuese për pozicionin: “Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore-kategoria II-B”

GJYKATA KUSHTETUESE      

Aneksi 4

  TABELA E VLERESIMIT PERFUNDIMTAR PER KANDITATET PER NGRITJEN NE DETYRE
Emertimi I pozicionit: "Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore-kategoria II-B"
Nr.

Emri dhe Mbiemri I Kanditates/it

Piket per dokumentat e dorezuara

Piket e testimit me shkrim

Piket ne Intervisten me goje

Shuma totale e pikeve

Renditja e kanditateve sipas oikeve te marra

 

 

(maksimalja 15 pike)

(maksimalja 60 pike)

(maksimalja 100 pike)

   
1

ERION TAFAJ

15.0

55.0

25.0

95.0

vendi I pare

Ju faleminderit për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin,

                                  DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 27.02.2020 .

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.