| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim per plotesimin e vendit te lire ne pozicionin "Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore" -kategoria II-B, me procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë në shërbimin civil për kategorinë e mesme drejtuese

Në zbatim të Ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, neni 26, si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, bazuar në ligjin nr. Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë në shërbimin civil për kategorinë e mesme drejtuese, për një vend të lirë pune në pozicionin:

Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore -kategoria II-B.

Pozicioni më sipër u ofrohet nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele nga brenda dhe jashtë institucionit te Gjykatës Kushtetuese.

Vetëm në rast se për këtë pozicion, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicion vakant ai është i vlefshëm për konkurrim nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme drejtuese. Në rast se vendi do të mbetet vakant edhe pas kësaj procedure do të plotësohet sipas pikës 4, të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, duke pranuar edhe kandidatë të tjerë që plotësojnë kërkesat për vendin e lirë.

KUSHTET PËR LEVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Afati për dorëzimin e dokumenteve per procedurën e pranimit me lëvizje paralele fillon me datën 17.01.2020 dhe përfundon me datën 27.01.2020.

Grafiku i datave të zhvillimit te procedurës me pranim në shërbim civil:

 • Dorëzimi i dokumenteve: 17.01.2020 deri me 03.02.2020
 • Shpallja e listës paraprake te kandidatëve te kualifikuar: 13.02.2020
 • Ankimi për kualifikimin paraprak 3 ditë kalendarike nga data e shpalljes
 • Zgjidhja e ankimeve për kualifikimin paraprak: deri në 5 ditë kalendarike nga data e përfundimit te ankimit
 • Shpallja e listës së kandidatëve të kualifikuar: 24.02.2020
 • Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me kandidatët e kualifikuar 25.02.2020
 • Njoftimi i vendimit të KPLP nga njësia përgjegjëse 27.02.2020
 • Ankimi për vlerësimin e KPLP-së: 3 ditë kalendarike nga data e shpalljes
 • Zgjidhja e ankimeve dhe dhënia e përgjigjes për vlerësimin: deri në 5 ditë kalendarike nga data e përfundimit te ankimit
 • Shpallja e fituesit: 07.03.2020
 • Akti i emërimit: 09.03.2020

Gjykata Kushtetuese

Tiranë më 16.01.2020

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.