| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim për plotësimin e vendit të lirë të punës në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin: “Specialist/e i/e protokollit dhe arkivës” i/e nivelit të lartë në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit, kategoria III-b

GJYKATA KUSHTETUESE      

Aneksi 4

  TABELA E VLERESIMIT PERFUNDIMTAR PER KANDITATET PER NGRITJEN NE DETYRE
                  Emertimi I pozicionit: "Specialist/e   i/e protokollit dhe arkives" kategoria III-b"

Nr.

Emri dhe Mbiemri I Kanditates/it

Piket per dokumentat e dorezuara

Piket e testimit me shkrim

Piket ne Intervisten me goje

Shuma totale e pikeve

Renditja e kanditateve sipas oikeve te marra

   

(maksimalja 15 pike)

(maksimalja 60 pike)

(maksimalja 100 pike)

   
1 ALKETA SPAHIU

13.6

48.8

14.8

77.2

vendi I pare

 

Ju faleminderit për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin,

                                                  

 

                                    DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJERËZORE

 

Datë, 27.02.2020 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.