| Bookmark and Share

Aktiviteti me temë "Tryeza e dytë e punës për hartimin e Strategjisë së Gjykatës Kushtetuese dhe Planit të saj të Veprimit"

                                                                                                                                  Tiranë, 14-15 tetor 2020
Në datat 14-15 tetor 2020, në ambientet e Hotel Tirana International, u zhvillua tryeza e dytë e punës për hartimin e Strategjisë së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë për vitet 2021-2023 dhe Planit të saj të Veprimit.
Gjatë këtij aktiviteti dy-ditor, grupi i punës së Gjykatës Kushtetuese i ngritur për hartimin e Strategjisë dhe Planit të saj të Veprimit, përfaqësuesit e Zyrës së Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, përfaqësuesit e Fondacioni Konrad Adenauer Stiftung, si dhe ekspertët ndërkombëtarë të angazhuar në këtë projekt në mbështetje të Gjykatës Kushtetuese, diskutuan arritjet e deritanishme dhe hapat konkretë që do të ndërmerren në të ardhmen në drejtim të hartimit të këtij dokumenti me rëndësi strategjike për institucionin.
Dita e parë iu kushtua diskutimit të draftit të Strategjisë me qëllim përmirësimin e tij, si dhe formulimit të treguesve dhe targeteve të objektivave strategjike në funksion të efektivitetit dhe efikasitetit të performancës institucionale të Gjykatës në tërësi.
Gjatë ditës së dytë, nën moderimin e ekspertëve ndërkombëtarë, gjyqtarët dhe përfaqësuesit e tjerë sipas strukturave përkatëse (që janë në përbërje të grupeve të punës), diskutuan detajet e këtyre treguesve lidhur me efektivitetin dhe efikasitetin e veprimtarisë së Gjykatës Kushtetuese, komunikimin, informimin, transparencën, menaxhimin e burimeve njerëzore si dhe ngritjen e kapaciteteve të këtij institucioni. 
Hartimi i Planit Strategjik është një detyrim ligjor institucional me përmbushjen e së cilit Gjykata Kushtetuese synon përmirësimin e mëtejshëm të veprimtarisë së saj vendimmarrëse, rritjen e efiçencës dhe efikasitetit, si dhe rritjen e besueshmërisë së publikut te ky institucion kushtetues i pavarur.

 

plani plani plani
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.