| Bookmark and Share

Pjesëmarrje e këshilltarëve ligjorë të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në trajnimin online: “Përdorimi i jurisprudencës së GJEDNJ-së në nivel kombëtar”

Në datën 3 dhjetor 2020 këshilltarët ligjorë të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë dhe të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës morën pjesë në trajnimin online të organizuar nga Qendra Europiane me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Holandës në lidhje me përdorimin e jurisprudencës së Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut në nivel kombëtar.
Gjatë këtij trajnimi u diskutua me pjesëmarrësit rreth Konventës së të Drejtave të Njeriut si pjesë e sistemit të brendshëm normativ, vendit që zë Konventa në Kushtetutat përkatëse të të dy vendeve, Shqipërisë dhe Kosovës, problemeve sistemike e strukturore të hasura dhe trajtimit të tyre në jurisprudencën e GJEDNJ-së.
Lektorë në këtë trajnim ishin z. Ledi Bianku, Profesor i asociuar në Universitetin e Strasburgut, Francë, ish-gjyqtar në GJEDNJ, dhe z. Rick Lawson, Profesor dhe ish-dekan i Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Leidenit, Holandë.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.