| Bookmark and Share

Pjesëmarrje në aktivitetin me temë: “Institucionet e të Drejtave të Njeriut dhe Gjyqësori”.

Sot në datën 13.07.2022, zonja Sonila Bejtja, gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese, ka marrë pjesë në tryezën me temë: “Institucionet e të Drejtave të Njeriut dhe Gjyqësori”, aktivitet i organizuar nga Zyra e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri në bashkëpunim me Avokatin e Popullit dhe Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi.
Në kuadër të kësaj veprimtarie e cila është hapur me fjalën përshëndetëse të Drejtuesit të Sektorit për Shtetin e së Drejtës dhe të Drejtave të Njeriut pranë Misionit të OSBE-së në Shqipëri, zotit Cailean Maclean HoD RoLHR, temat që u trajtuan ishin: Amicus Curia në Shqipëri – përdorshmëria si dhe praktika të mira nga gjyqësori dhe institucionet e të drejtave të njeriut; paditë kolektive - avantazhet dhe disavantazhet në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të njeriut; si dhe sfidat e pritshme të zbatimit. 
Gjyqtarja Bejtja gjatë referimit të saj në këtë tryezë, ka prezantuar praktikën e Gjykatës Kushtetuese për kërkimin e opinioneve këshillimore Amicus Curia nga organizmat ndërkombëtarë dhe institucionet kombëtare, si përpara ndryshimeve kushtetuese të vitit 2016, ashtu edhe pas këtyre ndryshimeve, si dhe vlerën e kontributin e opinioneve këshillimore në vendimmarrjen e Gjykatës Kushtetuese.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.