| Bookmark and Share

Seminar mbi zbatimin e nenit 6 të Konventës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut ne proçesin gjyqësor.

Në datën 5 dhjetor 2011, në ambjentet e Gjykatës Kushtetuese u organizua seminari me temë: “Administrimi i drejtë i procesit gjyqësor. Neni 6 i Konventës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut”, me lektorë Profesorin e Universitetit te Utrehtit Hollande, Leo Zwaak, ekspert në fushën e të drejtave të njeriut dhe të Dr.Ilir Peçi, si dhe me pjesëmarrjen e këshilltarëve ligjorë dhe stafit administrativ të kësaj gjykate.

Gjatë seminarit Prof. Leo Zwaak bëri një prezantim të nenit 6 të KEDNJ-së, në aspektin teorik dhe praktik, duke u përqëndruar kryesisht tek trajtimi i çështjeve civile dhe duke dhënë dhe shembuj të rasteve të shqyrtuara në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Më pas, në prezantimin e tij Dr. Idlir Peçi u ndal në trajtimin e çështjeve penale në zbatim të kerkesave të Nenit 6 të KEDNJ-së.

Pjesëmarrësit, gjatë seancave të seminarit diskutuan dhe dhanë shembuj të zbatimit të kërkesave të Nenit 6 në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.