| Bookmark and Share

Seminari me temë “Rëndësia e planifikimit strategjik dhe zhvillimit të projekteve për një menaxhim cilësor dhe efikas të Gjykatës Kushtetuese”

Gjykata Kushtetuese, me mbështetjen e Fondacionit Konrad Adenauer dhe Zyrës së Prezencës së OSBE-së, zhvilloi në datat 5 – 6 maj 2022 seminarin me temë “Rëndësia e planifikimit strategjik dhe zhvillimit të projekteve për një menaxhim cilësor dhe efikas të Gjykatës Kushtetuese”. Në këtë veprimtari morën pjesë përfaqësuesit e partnerëve mbështetës, përfaqësues të stafit administrativ dhe këshilltarëve ligjorë të Gjykatës Kushtetuese.
Diskutimet gjatë aktivitetit u fokusuan në hapat që duhet të ndërmerren nga drejtoritë dhe sektorët e ndryshëm të gjykatës për një planifikim të koordinuar të veprimtarisë së saj, me qëllim përmbushjen e objektivave strategjikë dhe specifikë të parashikuar në Dokumentin Strategjik të Gjykatës Kushtetuese dhe në Planin e tij të Veprimit. Pjesëmarrësit diskutuan edhe lidhur me zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve, si mjete efektive për menaxhimin e duhur të fondeve dhe burimeve njerëzore, duke u angazhuar në prezantime, diskutime dhe punën në grup. 
Po ashtu, gjatë këtij seminari u trajtuan edhe çështje të ndryshme organizative dhe mbështetëse që lidhen me veprimtaritë që do të zhvillohen në kuadër të 30 vjetorit të krijimit të Gjykatës Kushtetuese.

img-1723   img-1724

                            06

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.