| Bookmark and Share

Takim pune - Faza i e hartimit të Planit Strategjik të Gjykatës Kushtetuese 2021-2023.

                                                            Tiranë, 11 qershor 2020.

Në kuadër të procesit të hartimit të Planit Strategjik të Gjykatës Kushtetuese 2021-2023, në ambientet e kësaj gjykate u zhvillua një takim informues pune me pjesëmarrjen e Sekretarit të Përgjithshëm të kësaj gjykate, përfaqësuesve të Zyrës së Prezencës së OSBE-së në Tiranë, përfaqësuesve të Fondacionit Konrad Adenauer Stiftung si dhe ekspertëve ndërkombëtarë të angazhuar në këtë projekt.

Takimi shënon njëkohësisht edhe përmbylljen e fazës së parë të punës për hartimin e Planit Strategjik.

Gjatë kësaj faze, ekspertët ndërkombëtarë, nëpërmjet takimeve informuese me gjyqtarët, këshilltarët dhe stafin e administratës së Gjykatës Kushtetuese, kanë mbledhur dokumentacionin e nevojshëm dhe janë informuar në lidhje me opinionet dhe sugjerimet e ndryshme për të analizuar situatën dhe për të identifikuar tipologjinë e çështjeve që duhen adresuar në funksion të hartimit të planit të veprimit dhe përcaktimit të hapave të mëtejshme që do të ndërmerren.

Për realizimin e Planit Strategjik 2021 - 2023, i cili përfaqëson një dokument të një rëndësie të veçantë institucionale dhe një detyrim ligjor e kushtetues, Gjykata Kushtetuese mbështetet financiarisht nga Prezenca e OSBE-së dhe Fondacioni Konrad Adenauer. Gjatë takimit, këta të fundit vlerësuan pozitivisht nivelin e bashkëpunimit të deritanishëm si dhe gjithë-përfshirjen aktive të stafit të Gjykatës Kushtetuese në procesin e punës për hartimin e planit strategjik dhe çmuan se këto janë premisa për mirë-vazhdimin dhe finalizimin me sukses të strategjisë.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.