| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

NJOFTIM PËR NJË VËND TË LIRË PUNE NË KATEGORINË DREJTUES/E NIVELI I MESËM (DREJTOR/E)

stema_republikes
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA KUSHTETUESE
NJOFTIM PËR NJË VËND TË LIRË PUNE NË KATEGORINË DREJTUES/E NIVELI I MESËM (DREJTOR/E)


Në zbatim të Ligjit 152/2013, “për nëpunesin civil”, të ndryshuar, si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vëndeve të lira të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, bazuar në ligjin nr. Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërise shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë në shërbimin civil për kategorinë e mesme drejtuese, për një vend të lirë pune në pozicionin:
 

Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes në administratën e Gjykatës Kushtetuese-kategoria II-b.

 
Pozicioni më sipër u ofrohet nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele!

Vetëm në rast se për këtë pozicion, në përfundim të proçedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicion vakant ai është i vlefshëm për konkurim nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme drjtuese.
 
 
 
Data e fillimit te njoftimit:
 
22 Janar 2018
 
Data e mbarimit te njoftimit:
 
22 Mars 2018
 

Lexo shpalljen e plotë Lista paraprake e verifikimit të kandidatëve për ngritjen në detyrë Lista e kandidatëve për lëvizjen paralele Njoftim për konkursin për lëvizjen paralele Njoftim për konkursin për ngritje në detyrë
 
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.