| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Maj 2022

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Bardhyl Ibra dhe shoqëria “Elgakoti” sh.p.k., seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Bashkia Elbasan “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 8/14/6, datë 17.06.2021, të Gjykatës së Lartë. Konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor për shkak të mosshqyrtimit të çështjes në Gjykatën e Lartë brenda një afati të arsyeshëm. Dërgimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë”. 26 Maj, 2022 10:00
2. Flamur Haka, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Kuvendi i Republikës Së Shqipërisë; Këshilli i Ministrave; Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.87, datë 29.11.2021 të Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, nr.99, datë 08.04.2021 të Gjykatës së Posaçme të Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, nr.00-2021-449, datë 22.06.2021 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë të Gjykatës së Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Shfuqizimin e Aktit Normativ nr.1, datë 31.01.2020 “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit dhe sigurisë publike” (i ndryshuar) si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”. 24 Maj, 2022 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.