| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Qershor 2022

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Odise Xhelita, seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Banka e Shqipërisë. “Shfuqizimi i vendimit nr.00-2021-1362, datë 16.09.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”. 30 Qershor, 2022 10:00
2. Bardhyl Ibra, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Këshilli i Lartë Gjyqësor; Presidenti i Republikës; Ministria e Drejtësisë; Sulejman Kurti “ Shfuqizimi i vendimit nr. 13/19/11, datë 16.09.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor për shkak të mosshqyrtimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm si në Gjykatën Administrative të Apelit, ashtu edhe në Gjykatën e Lartë. Dërgimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë”. 29 Qershor, 2022 11:30
3. Shaqir Hasanaj, seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi; Presidenti i Republikës së Shqipërisë; Avokati i Popullit. “Shfuqizimi i vendimeve nr.102, datë 09.12.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe nr.46, datë 26.11.2020 të Këshillit të Lartë të Drejtësi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Konstatimi i shkeljes së neneve 6, pika 1 dhe 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut” 23 Qershor, 2022 13:00
4. Vjosa Bodo (Mujo), seancë plenare mbi bazë dokumentesh Këshilli i Emërimeve në Drejtësi; Presidenti i Republikës së Shqipërisë; Avokati i Popullit; Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 69, datë 10.08.2020 të Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë” 23 Qershor, 2022 11:30
5. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Kuvendi i Republikës Së Shqipërisë; Këshilli i Ministrave; Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Bashkia Tiranë “Interpretim të nenit 52/1 të ligjit 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i azhornuar”. 22 Qershor, 2022 10:00
6. Fatjon Kapri, seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Prokuroria e Përgjithshme “Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-315, datë 18.05.2021 të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Papërdorshmërinë e vendimit nr.223, datë 23.12.2003 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, si një akt i marrë në kundërshtim me nenet 12, 13, 128/1/a i Kodit të Procedurës Penale. Kthimin e çështjes për rigjykim, në shkallë të parë” 21 Qershor, 2022 11:30
7. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Kuvendi i Republikës Së Shqipërisë; Këshilli i Ministrave; Prokuroria e Përgjithshme; Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar “Shprehjen për kushtetutshmërinë e parashikimit të paragrafit 2, pas 244, në shkronjën “a”, të nenit 7 të ligjit nr.41/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë” 21 Qershor, 2022 10:00
8. Një grup deputetësh të Kuvendit të Shqipërisë (jo më pak se 1/5 e deputetëve), (grupi parlamentar i Partisë Demokratike), seancë plenare publike. Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave. “Shfuqizimi pjesërisht i ligjit nr. 97/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 9, datë 16.12.2019 të Këshillit të Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore””. 2. Pezullimi pjesërisht i ligjit nr. 97/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 9, datë 16.12.2019 të Këshillit të Ministrave, “për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore” 28 Qershor, 2022 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.