| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Shkurt 2022

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Emiljano Shullazi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr.2, datë 12.01.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, vendimit nr.63, datë 03.03.2021 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë si dhe vendimin nr.00-2021-360, datë 25.05.2021 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë”. 22 Shkurt, 2022 12:00
2. Gentian Manaj alias Myzafer Manaj, seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Prokuroria pranë Rrethit Gjyqësor Tiranë “Shpallja si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe shfuqizimin i vendimit nr.00-2021-364, datë 01.06.2021 të Gjykatës së Lartë”. 22 Shkurt, 2022 10:00
3. Laert Kola, seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Bashkia Fier, Agjencia Shtetërore Kadastrës Tiranë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Vendore Fier “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr. 25/22, datë 17.06.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë”. 17 Shkurt, 2022 12:00
4. Dashmira Zaro, seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Bashkia Gjirokastër, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Vendore Gjirokastër, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Gjirokastër. “Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr.2/5/2, datë 17.06.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 2. Konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si rezultat i mosgjykimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm nga Gjykata Administrative e Apelit Tiranë”. 17 Shkurt, 2022 10:00
5. Edlir Hysenaj, seancë plenare publike. Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave dhe Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2021-241, datë 13.04.2021 i Gjykatës së Lartë”. 08 Shkurt, 2022 10:00
6. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, seancë plenare publike. Presidenti i Republikës së Shqipërisë “Për shkarkimin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë për shkelje të rënda të Kushtetutës”. 01 Shkurt, 2022 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.